Последно променен на Понеделник, 27 Декември 2010 18:28
ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
 
Код Наименование на икономическа дейност Осигурителна
КИД КИД 2008 вноска (в %)
2008    
1 2 3
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
16 Производство на дървен материал и 1,1
  изделия от дървен материал и корк, без  
  мебели; производство на изделия от  
  слама и материали за плетене  
22 Производство на изделия от каучук и 1,1
  пластмаси  
24 Производство на основни метали 1,1
28 Производство на машини и оборудване с 1,1
  общо и специално предназначение  
30 Производство на превозни средства, без 1,1
  автомобили  
50 Воден транспорт 1,1
08 Добив на неметални материали и 0,9
  суровини  
13 Производство на текстил и изделия от 0,9
  текстил, без облекло  
17 Производство на хартия, картон и изделия 0,9
  от хартия и картон  
20 Производство на химични продукти 0,9
21 Производство на лекарствени вещества и 0,9
  продукти  
23 Производство на изделия от други 0,9
  неметални минерални суровини  
33 Ремонт и инсталиране на машини и 0,9
  оборудване  
35 Производство и разпределение на 0,9
  електрическа и топлинна енергия и на  
  газообразни горива  
42 Строителство на съоръжения 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; 0,7
  спомагателни дейности  
02 Горско стопанство 0,7
06 Добив на нефт и природен газ 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на 0,7
  записани носители  
19 Производство на кокс и рафинирани 0,7
  нефтопродукти  
25 Производство на метални изделия, без 0,7
  машини и оборудване  
27 Производство на електрически 0,7
  съоръжения  
29 Производство на автомобили, ремаркета и 0,7
  полуремаркета  
31 Производство на мебели 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на 0,7
  води  
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; 0,7
  рециклиране на материали  
39 Възстановяване и други услуги по 0,7
  управление на отпадъци  
41 Строителство на сгради 0,7
43 Специализирани строителни дейности 0,7
49 Сухопътен транспорт 0,7
51 Въздушен транспорт 0,7
52 Складиране на товари и спомагателни 0,7
  дейности в транспорта  
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и 0,7
  озеленяване  
84 Държавно управление 0,7
15 Обработка на кожи; производство на 0,5
  обувки и други изделия от обработени  
  кожи без косъм  
32 Производство, некласифицирано другаде 0,5
37 Събиране, отвеждане и пречистване на 0,5
  отпадъчни води  
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и 0,5
  мотоциклети, техническо обслужване и  
  ремонт  
46 Търговия на едро, без търговията с 0,5
  автомобили и мотоциклети  
58 Издателска дейност 0,5
68 Операции с недвижими имоти 0,5
70 Дейност на централни офиси; 0,5
  консултантски дейности в областта на  
  управлението  
71 Архитектурни и инженерни дейности; 0,5
  технически изпитвания и анализи  
72 Научноизследователска и развойна 0,5
  дейност  
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на 0,5
  работна сила  
79 Туристическа агентска и операторска 0,5
  дейност; други дейности, свързани с  
  пътувания и резервации  
82 Административни офис дейности и друго 0,5
  спомагателно обслужване на стопанската  
  дейност  
86 Хуманно здравеопазване 0,5
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
90 Артистична и творческа дейност 0,5
96 Други персонални услуги 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
26 Производство на компютърна и 0,4
  комуникационна техника, електронни и  
  оптични продукти  
47 Търговия на дребно, без търговията с 0,4
  автомобили и мотоциклети  
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
59 Производство на филми и телевизионни 0,4
  предавания, звукозаписване и издаване  
  на музика  
60 Радио- и телевизионна дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните 0,4
  технологии  
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без 0,4
  застраховане и допълнително пенсионно  
  осигуряване  
65 Застраховане, презастраховане и 0,4
  допълнително пенсионно осигуряване  
66 Спомагателни дейности във финансовите 0,4
  услуги и застраховането  
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
80 Дейности по охрана и разследване 0,4
85 Образование 0,4
91 Други дейности в областта на културата 0,4
92 Организиране на хазартни игри 0,4
93 Спортни и други дейности, свързани с 0,4
  развлечения и отдих  
94 Дейности на организации с нестопанска 0,4
  цел  
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и 0,4
  домакински вещи  
97 Дейности на домакинства като 0,4
  работодатели на домашен персонал  
98 Недиференцирани дейности на 0,4
  домакинства по производство на стоки и  
  услуги за собствено потребление  
99 Дейности на екстериториални 0,4
  организации и служби  
Подобни статии:
 

Реклама