Правилата на ЕС за координация на социалната сигурност обхващат пенсиите за старост, инвалидност и пенсиите за преживели лица. По принцип те важат за държавните пенсионни схеми, а не за професионалните или частни схеми.

За да се преодолеят препятствията пред свободното движение, свързани с тези допълнителни пенсии, Съветът на ЕС прие Директива 98/49/ЕО за запазване на правото на допълнителна пенсия на наети и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността. Тази директива има много ограничен обхват и се отнася до запазването на правата на хора, напускащи допълнителна схема, плащането на пенсии в различните страни от ЕС и възможността командированите работници да останат свързани със схемата на своята страна при същите условия, които съществуват съгласно правилата на Съюза за координация за държавните схеми. / Източник ec.europa.eu

 

Реклама