За невнесени осигурителни вноски (осигуровки) по Кодекса за социално осигуряване

Съгласно чл.7 от КСО, когато възнагражденията са изплатени, осигурителя внася сбора от осигурителни вноски за доо - за негова сметка и за сметка на осигурените лица, едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение.

Съгласно чл.158 от КСО, осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат едновременно с осигурителните вноски за доо.

Чл.355, ал.1 Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6 , ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание

ал.3 Длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв.

За невнесени осигурителни вноски (осигуровки) по Закона за здравното осигуряване

Съгласно чл. 40, ал.1 от ЗО, здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

т.1, в) осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване;

Чл. 104, ал.1 Длъжностно лице на работодател или работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 4000 да 8000 лв.

За невнесени осигурителни вноски (осигуровки) по Закона за Гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Съгласно чл.20 ал.4, ЗГВРСНР, вноските (те са само за сметка на осигурителя) във Фонд "Гарантиране вземанията на работниците и служителите" се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

Чл. 31. Работодател или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон или нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба в размер от 20 до 250 лв. / evristika.eu

Подобни статии:
 

Реклама