Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:48

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в глава четвърта "а" на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ).

1. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица:

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

(чл. 54а, ал. 1 КСО)

2. Периоди, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица:

При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:

на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

(чл. 54а, ал. 2 КСО)

3. Ред за отпускане на обезщетението:

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и ред, определени с Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ).

(чл. 54а, ал. 3 и ал. 7 КСО)

4. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилагат:

документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;
акт за прекратяване на правоотношението - оригинал за справка и копие;
документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;
декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, приложение 4 към чл. 1, ал. 4 от НОИПОБ;
копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;
удостоверение за настоящ адрес, ако лицето е избрало да подаде заявление по настоящ адрес;
документ за самоличност - за справка.

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо собратна разписка в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

(чл. 1, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 НОИПОБ)

5. Начална дата на обезщетението за безработица:

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

Ако заявлението е подадено в тримесечен срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок от прекратяване на осигуряването, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.

(чл. 54а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 КСО)

6. Размер на паричното обезщетение за безработица:

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по - малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. От 01.01.2012 г. този размер е 7,20 лв.

(чл. 54б, ал.1 КСО)

7. Изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица:

Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

(чл. 54б, ал. 3 и ал. 4 КСО)

8. Определяне на месечното парично обезщетение за безработица:

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

(чл. 54б, ал. 5 КСО)

9. Парично обезщетение за безработица на лица, наети на работа на непълно работно време:

Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

(чл. 54б, ал. 6 КСО)

10. Особености при определяне размера на паричното обезщетение за безработица:

Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период;
за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;
за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

(чл. 54б, ал. 7 КСО)

11. Определяне на периода, за който се отпуска паричното обезщетение за безработица и срокове за изплащането му:

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат за период в зависимост от продължителността на осигурителния стаж както следва:

Осигурителен стаж
(години)
Период за изплащане
на обезщетението
(месеци)
до 3 4
3 до 5 6
5 до 10 8
10 до 15 9
15 до 20 10
20 до 25 11
над 25 12

За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетението се зачита трудовият стаж до 01.01.2002 г. по Кодекса на труда или по други специални закони и времето след тази дата, през което лицето е осигурено за безработица.

(чл. 54в, ал 1 и ал 2 КСО)

12. Спиране и възобновяване изплащането на паричните обезщетения за безработица:

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Изплащането на обезщетението за безработица се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства в срок до 7 работни дни.

(чл. 54г, ал. 1-3 КСО)

13. Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица:

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:

започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КСО;
прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;
при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
смърт на безработния.

(чл. 54д, ал. 1 КСО)

Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства в срок до 7 дни.

(чл. 54д, ал. 3 КСО)

Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява трудова дейност – основание за задължително осигуряване, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

(чл. 54д, ал. 5 КСО)

14. Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица:

Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата без лихва до изтичане на срока за доброволно погасяване на задължението за следните периоди:

за периода, за който на лицето е изплатено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт, когато уволнението е отменено като незаконно;
за периода, за който на лицето е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
за периода, за който лицето е получило парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

(чл. 54е, ал. 1 и ал. 3 КСО)

В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията при отмяна на уволнението като незаконно осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

(чл. 54е, ал. 2 КСО)

Лицата, които не са възстановили полученото парично обезщетение за безработица, когато уволнението им е отменено като незаконно, нямат право на такова обезщетение до пълно възстановяване на дължимите суми с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснато парично обезщетение за безработица.

(чл. 54е, ал. 5 КСО)

15. Възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица:

Лице, което не е декларирало в законоустановените срокове настъпилите изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 КСО.

(чл. 7, ал. 2 КСО, чл. 113 КСО)

16. Ред за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица, както и за възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Разпореждането се издава в 14-дневен срок от приемане на заявлението или от деклариране на сътветните обстоятелства. Същото длъжностно лице издава разпореждане и за възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица.

(чл. 54ж, ал. 1 и ал. 2, чл. 54е, ал. 4 КСО, чл. 5, ал. 1 НОИПОБ)

17. Ред за изплащане на паричните обезщетения за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях лична банкова сметка. Обезщетенията се превеждат на всяка банка на 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

(чл. 54ж, ал. 3 КСО, чл. 12 НОИПОБ)

18. Уважителна причина:

За целите на паричните обезщетения за безработица "уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган;участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на Националния осигурителен институт е уведомено своевременно.

Парични обезщетения за безработица, изплащани на съпругите/съпрузите на военнослужещите на основание чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Бепублика България (ЗОВСРБ)

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите е регламентиран в чл. 230 и чл. 231 на ЗОВСРБ, ПМС № 94 от 18 май 2010 г., ПМС № 322 от 1 декември 2011 г. и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ).

1. Право на парично обезщетение:

Право на парично обезщетение за безработица имат съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им от едно в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения и безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.

(чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ)

2. Условия за отпускане на обезщетението:

Безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите следва да се регистрират като безработни лица в Агенцията по заетостта в срок до един месец от датата на преместването/заминаването в мисия на военнослужещия. Безработните съпруги (съпрузи) на преместените военнослужещи следва да имат адресна регистрация по настоящ или постоянен адрес в населеното място, в което е преместен военнослужещият.

(чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ, чл. 1 – 4 ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

3. Размер на обезщетението и срок, за който се изплаща:

Размерът на месечното обезщетение, което се изплаща на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги на военнослужещите, участващи в международна операция и мисия, се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от ЗОВСРБ за 2012 г. е 270 лв.

(§ 10, ал. 11 на от Закона за държавния бюджет на Република България)

Обезщетението се изплаща от датата на преместването/заминаването на военнослужещия, ако безработната съпруга се е регистрирала в Агенцията по заетостта в срок до един месец от датата на преместването/заминаването. На безработните съпруги на преместените военнослужещи обезщетението се изплаща за периода, през който не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, но за не повече от 12 месеца. На безработните съпруги на военнослужещите, участващи в международна операция/мисия обезщетението се изплаща за периода на участие в операцията/мисията.

(чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ, чл. 1 - 4 ПМС № 94 от 18 май 2010 г., ПМС № 322 от 1 декември 2011 г.)

4. Необходими документи за преценка правото на обезщетение:

Паричните обезщетения на безработните съпруги (съпрузи) на преместените от едно в друго населено място и на участващите в международна операция или мисия военнослужещи, се отпускат въз основа на заявление, приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 от НОИПОБ, към което се прилагат следните документи:

документ за самоличност (за справка);
документ за регистрация като безработен в Агенцията по заетостта;
оригинал (за справка) и копие от акт за прекратяване на правоотношението;
оригинал (за справка) и копие от удостоверение за настоящ адрес (ако лицето е избрало да подаде документите по настоящ адрес);
копие от удостоверението за сключен граждански брак;
декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение по образец, приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от НОИПОБ и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;
удостоверение от командира (началника) на поделението, в което служи военнослужещият, за датата на преместването или за времето на участие в международната операция или мисия по образец, приложения № 1 към чл. 2, ал. 1 и № 2 към чл. 4, ал. 1 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г.

(чл. 1, ал. 3 НОИПОБ и ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

5. Прекратяване изплащането на обезщетението:

Изплащането на обезщетението се прекратява при:

прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия, потвърдено с уведомление на командира/началника на военното формирование до съответното ТП на НОИ по образец, приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г. - от датата на прекратяване на договора за военна служба;
започване на трудова дейност от безработната съпруга/безработния съпруг на военнослужещия - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от КСО, потвърдено с декларация от лицето - от датата на започване на дейността;
прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта - от датата на прекратяване на регистрацията;
прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга й - от датата на настъпване на обстоятелството съгласно влязло в сила съдебно решение;
смърт на лицето, на което е отпуснато обезщетението - от датата на настъпване на обстоятелството;
при промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен военнослужещият (за обезщетенията на съпругите/съпрузите на преместените от едно в друго населено място военнослужещи);
при завръщане на военнослужещия от международна операция или мисия, потвърдено с уведомление от командира/началника на военното формирование по образец, приложение № 4 към чл. 7 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г. (за обезщетенията на съпругите/съпрузите на военнослужещите, участващи в международна операция или мисия) - от датата на завръщане.

(чл. 5 - 8 ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

6. Възстановяване изплащането на обезщетението:

Изплащането на обезщетението се възстановява при:

прекратяване на трудовата дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 от КСО - за оставащия към датата на прекратяването период;
при нова регистрация в Агенцията по заетостта - от датата на новата регистрация - за оставащия към тази дата период.

(чл. 3, ал. 8 НОИПОБ и ПМС № 94 от 18 май 2010 г.). /Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама