Последно променен на Петък, 29 Октомври 2010 20:20

ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Ако Вашият работодател е в открита процедура по несъстоятелност и имате неполучени трудови възнаграждения и обезщетения, Вие ........

1. Имате право на гарантирано вземане от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” /ГВРС/, ако са налице следните условия:

* Трудовото Ви правоотношение не е прекратено към датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;
* Трудовото Ви правоотношение е прекратено през последните три месеца преди датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията;
* Работодателят Ви е осъществявал дейност най-малко 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението на съда за несъстоятелност;
* Право на обезщетение имат и всички лица, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя обявен в несъстоятелност, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време. Такова право имат и наетите по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.
* Право на гарантирано вземане имат и работниците и служителите, наети по трудови правоотношения в предприятие – български работодател, което осъществява стопанска дейност на територията на Република България и е обособена част от друго предприятие, осъществяващо стопанска дейност на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.

2.От кой момент възниква правото Ви на гарантирано вземане:

От датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност на Вашия работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията за:
* Откриване на производство по несъстоятелност;
* Откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;
* Откриване на производство по несъстоятелност, обявяване в несъстоятелност и прекратяване на производството по несъстоятелност поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

3. Кога не се изплаща гарантирано вземане?

Гарантирано вземане не се изплаща на лица, които към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в съдебното решение за несъстоятелност на работодателя са:
* съдружници в търговското дружество;
* членове на органите за управление;
* съпрузи и роднини по права линия на търговеца- физическо или юридическо лице;

4. Какво трябва да направите, когато Вашият работодател е обявен в несъстоятелност?

4.1. Да потърсите и получите информация от работодателя, относно решението за обявяване в несъстоятелност. Задължението за информиране е на работодателя и то става по следните начини:
* чрез писмено уведомяване на организациите на работниците и служителите, ако в предприятието /организацията/, има такива;
* чрез обява на достъпно място в предприятието /организацията/.
* чрез изпращане на съобщение с обратна разписка до всеки работник или служител – за работниците и служителите, чиито трудови договори вече са прекратени;

4.2. Да подадете молба – декларация за отпускане на гарантираното вземане до съответното ТП /териториално поделение/ на НОИ по седалище на работодателя. Молбата – декларация се подава в 30 – дневен срок от датата на вписването на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Образец на молбата можете да получите от ТП на НОИ.
Към молбата – декларация трябва да приложите:
* Справка, издадена от работодателя Ви съдържаща данни за начислените Ви, но неизплатени брутни трудови възнаграждения;
* Копие от документ, удостоверяващ номера на банковата Ви сметка, по която ще се преведе сумата /ако сте избрали този начин на изплащане на гарантирано вземане;
* Копие на личната Ви карта, когато молбата – декларация се подава по пощата.
Молбата- декларация се подава лично, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

4.3. В случай, че имате несъгласие с издадената Ви справка, можете да оспорите данните, като подадете възражение до работодателя. Срокът за подаване на възражението е 14 – дневен, считан от датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

5. Размер на гарантираното вземане:

Гарантираното вземане е в размер на:
* Последните три начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, но месечно не повече от максималния размер на гарантираното вземане, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, ако работникът или служителят е бил в трудово правоотношение със същия работодател не по-малко от три месеца ;
* Начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, но не повече от една минимална работна заплата, установена за страната към датата на вписването на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя, ако към тази дата работникър или служителят е бил в трудово правоотношение със същия работодател по – малко от три месеца.
* Максималният месечен размер на гарантираните вземания се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и не може да бъде по – малък от две и половина минимални работни заплати, установени за страната към датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. За 2009 година, този размер е 660 лв., а за 2010 г. – 720 лв.

Трябва да знаете, че установеното задължение по изготвената от работодателя справка,не се изплаща в пълен размер, а се определя според изброените в т.5 ограничения. Частта от начисленото, но неизплатено трудово възнаграждение, която не е гарантирана от фонда, остава дължима за работника и служителя и може да се предяви в производството по несъстоятелност.

6. Как се изплаща гарантирано вземане?

* Гарантираното вземане се изплаща или отказва с разпореждане на директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
* Разпореждането се издава в двумесечен срок от вписването на съдебното решение за несъстоятелност на работодателя в Търговския регисър на Агенцията по вписванията.
* Гарантираното вземане се изплаща от съответното ТП на НОИ по банков път, с пощенски запис или по друг ред определен от управителя на НОИ и директора на фонд „ГВРС”.
* Неполученото гарантирано вземане при смърт на правоимащото лице, се изплаща на наследниците му. Същите подават заявление до ТП на НОИ, като към него прилагат удостоверение за наследници. Гарантираното вземане се изплаща в 30 – дневен срок от получаването на заявлението.

7. Как и къде да оспорите разпореждането за гарантирано вземане?

* Разпорежданията за отпускане или отказване на гарантираното вземане се обжалват чрез директора на фонд “ГВРС” по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от получаването им пред административния съд по седалището на съответното ТП на НОИ.
* Жалбата се подава от работника или служителя до директора на фонда, който в 7 – дневен срок от получаването й е длъжен да я изпрати заедно с препиката в съда.
* Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Ако сте в открито производство по несъстоятелност, Вие трябва........

1. В 3 – дневен срок от вписването на съдебното решение за несъстоятелност в Търговския регистър на Агенцията по вписванията да информирате работниците и служителите си:
* За датата на вписването на решението;
* За реда на получаване на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Информиране на вашите работници се извършва по следните начини:

* Чрез писмено уведомяване на организациите на работниците и служителите, ако в предприятието /организацията/ има такива;
* Чрез обява на достъпно място в предприятието /организацията/
* За работниците и служителите, чиито трудови договори вече са прекратени, чрез изпращане на съобщение с обратна разписка до всеки работник или служител;

2. В 7 – дневен срок от датата на вписване на съдебното решение за несъстоятелност в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, да изготвите справка по утвърден образец за всеки работник, в която се вписват данни за начислените и неизплатени възнаграждения. Пълното съдържание на справката – образец е регламентирано с Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя /НРНИРСОИГВНР/ /приложение № 1/ и може да бъде изтеглена от интернет страницата на НОИ - www.noi.bg – рубрика “Гарантирани вземания при несъстоятелност”, раздел „Нормативна уредба”. Справката се изготвя в 3 екземпляра – за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя.

3. Да връчите екземпляр от справката на правоимащия работник или служител лично или да му я изпрати по пощата с обратна разписка.

4. Да изпратите екземпляр от справката на контролния орган на съответното ТП на НОИ.

5. Да дадете становище или нова справка, в случай на оспорване от работника или служителя на издадената справка.
Произнасянето Ви по постъпилите възражения е в рамките на 14-дневния срок от датата на вписването на решението за несъстоятелност в Търговския регистър, в който срок се извършва и проверката от контролния орган на съответното ТП на НОИ.

6. Да информирате контролния орган на съответното ТП на НОИ за постъпилите възражения от работниците и служителите и дадените от Вас становища по тях рамките на 14-дневния срок от датата на вписването на решението за несъстоятелност в Търговския регистър, в който срок се извършва и проверката от контролния орган на съответното ТП на НОИ.

За повече информация можете да се
обърнете към съответното ТП на НОИ или на интернет адрес www.noi.bg – рубрика „Гарантирани вземания при несъстоятелност”.
Адресът на фонд “ГВРС” е:
гр. София-1000,
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64

Подобни статии:
 

Реклама