Последно променен на Сряда, 29 Септември 2010 20:52

Третото ми дете е родено на 21.07.1978 г., започвам работа на 01.04.1981 год. Как се пресмята осигурителния стаж за периода на  отпуск поради бременност и раждане. Предстои пенсиониране по възраст.

Съгласно чл.60 от КТ от 1951г., който е бил в сила по време на раждане на детето Ви, работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане при първо дете в размер на 120 календарни дни.

Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на жените-майки и осиновителки след 31.12.1967г. до 03.07.1984г.,/ когато беше изменен и допълнен указа за насърчаване на раждаемостта / е ПМС № 61 от 28.12.1967г. за насърчаване на раждаемостта / обн.ДВ.бр.2 от 1968г./
В посоченото постановление е предвидено, че жените - майки или осиновителки, неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл.60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г.
В т.4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените майки и осиновителки е предвидено, че за раждане на първо дете на майката се зачитат 12 месеца трудов стаж, за раждане на второ дете - 14 месеца трудов стаж, за раждане на трето дете - 18 месеца трудов стаж и за раждане на четвърто и всяко следващо дете 12 месеца трудов стаж. Особеното при зачитане на този стаж е, че 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждане на детето, останалата част-след раждането.
С оглед на горното, ако не сте работили по трудово правоотношение преди раждането ще Ви се зачетат 45 календарни дни и след раждането времето до навършване на 16 и ½ месеца трудов стаж по силата на цитираното постановление, за периода в който не сте работили по трудов договор.
Зачитането на този трудов стаж се осъществява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж, т.е. пред който трябва да Ви послужи /например, ако е трудов стаж за пенсия – от Районното управление “Социално осигуряване”/. Трудовият стаж се удостоверява с представянето на акта за раждане на детето, трудова книжка или документ, от който е видно, че през същия период, нямате трудов стаж, признат по друг ред. Органът, който признава трудов стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което да Ви ги върне. Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама