Въпрос: Предвид разпоредбата на чл. 1 от НПОС, имат ли право да подават заявление за отпускане на наследствена пенсия от починал родител от името на малолетно дете лица, при които временно или постоянно е настанено детето с решение на съда или със заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ по чл. 26 от Закона за закрила на детето?

В някои случаи другият родител е неизвестен, в други– жив, но с неустановен адрес или в чужбина, а в трети – починал, т.е. детето е без двама родители, но няма назначен настойнически съвет.

Отговор: Това е така нареченото приемно семейство, което отглежда и възпитава в семейна среда детето, настанено при тях по реда на Закона за закрила на детето.
Съгласно чл. 137, ал. 2 от новия Семеен кодекс, в сила от 01.10.2009 г., приемните родители могат без съгласието на родителите да вземат решения и да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които полагат грижи, като в следващата алинея е указано, че същите имат право и задължение да живеят с него, както и задължение да осъществяват фактически действия по чл. 125, ал. 1 от същия, а те са: да се грижат за неговите лични и имуществени интереси.
Независимо, че разпоредбата влиза в сила от 01.10.2009 г., а и предвид дадената възможност за получаване на пенсията на детето от визираните лица (чл. 54, ал. 4 от НПОС), считаме че когато детето е настанено в приемно семейство и няма назначен настойник или попечител, то се представлява от приемното семейство, което означава, че лице, в обхвата на чл. 26 ЗЗД може да подава молба за отпускане на наследствена пенсия. / НОИ – въпроси и отговори

 

Реклама