Въпрос: Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за ОСВ /осигурителен стаж и възраст/, като декларира, че получава или е получавало лична пенсия за ИОЗ. В пенсионната преписка са налични данни, че при отпускане на личната пенсия за ИОЗ е зачетен осигурителен стаж като член-кооператор по удостоверение, издадено от ТКЗС.

С настоящото заявление не представя удостоверението, по което е зачетен стаж като член-кооператор. След уведомление по реда на чл. 1, ал. 5 от НПОС лицето отново не представя удостоверението, издадено от ТКЗС, а представя уведомително писмо от архивно стопанство, че в документите на съответното ТКЗС липсват данни за него и не може да бъде издаден документ за осигурителен стаж. Без този стаж лицето няма право на пенсия за ОСВ по чл. 68 ал. 1-3 от КСО, нито на такава във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО.
При описаните обстоятелства, следва ли да се зачете този стаж?

Отговор: На основание чл. 1, ал. 1 от НПОС правото на пенсия се преценява въз основа на писмено заявление по образец, към което се прилагат всички необходими оригинални документи. В случая става въпрос за отпускане на нов вид пенсия, поради което преценката на този вид пенсия се извършва въз основа на всички оригинални документи за осигурителен стаж. Лицето не може да представи такъв документ, а от удостоверението, издадено от архивно стопанство е видно, че в документацията на ТКЗС липсват данни за него, поради което преценката на правото на пенсия следва да се извърши въз основа на наличните редовни документи на основание чл. 1, ал. 5 от НПОС. / НОИ – въпроси и отговори

 

Реклама