Последно променен на Четвъртък, 09 Септември 2010 18:28

Въпрос: Лице е получавало обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за м. 10.1991 г., м. 11.1995 г. и м. 02.2000 г.
Кои месеци следва да се зачетат за осигурителен стаж и на какво основание?

Отговор: На основание § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс.
Времето, през което работниците и служителите са получавали обезщетения и помощи като безработни, но не повече от 6 месеца, освен ако с нормативен акт не е предвидено друго, се зачита за трудов стаж от трета категория при пенсиониране, считано от 21.05.1991 г., съгласно изменението на чл. 79 от отм. ППЗП, направено с ПМС № 83/10.05.1991 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 21.05.1991 г.). Тази разпоредба не е изменяна или отменяна до 31.12.1999 г.
По силата на цитираните разпоредби за месеците 10.1991 г. и 11.1995 г., за които е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, следва да се зачете осигурителен стаж.
От 08.08.2000 г. времето, през което лице е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи се зачита за осигурителен стаж на основание новосъздадената т. 10, в чл. 10, ал. 2 от КСО (ЗИДКЗОО, обн. ДВ, бр. 64 / 04.08.2000 г., сегашна редакция – чл. 9, ал. 3 т. 5 от КСО). В тази връзка за обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ, изплатено за м. 02.2000 г., не следва да се зачете осигурителен стаж.
Времето, през което е изплащано обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, в периода 01.01.2000 г. – 08.08.2000 г. не се зачита за осигурителен стаж.
Разпорежданията по аналогични казуси, постановени в друг смисъл до получаване на настоящите указания, не следва да се преразглеждат.

Втори въпрос: Трудовият договор на лице е прекратен от 01.06.2008 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. На основание чл. 70, ал. 3 от Колективния трудов договор му е определено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ в размер на 6 брутни месечни работни заплати. За периода от 01.06.2008 г. до 30.11.2008 г. с ведомостта за работните заплати същите са му изплатени при следния режим: след всеки изтекъл месец и след изрична декларация от лицето, че не е започнало работа се е изплащала по една брутна месечна работна заплата.

На 01.10.2008 г. лицето навършва изискващата се възраст за право на пенсия за ОСВ /осигурителен стаж и възраст/ по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, има необходимия сбор от осигурителния стаж и възрастта, като отговаря и на условието по чл. 94, ал. 1 от КСО за прекратено осигуряване.
Каква част от изплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ следва да се зачете за осигурителен стаж и да се включи в осигурителния доход при определяне на размера на пенсията?

Отговор: По реда на чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на предприятието на работника или служителя се изплаща обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Обезщетение за по-дълъг срок може да се предвижда с акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор.
Съгласно чл. 70, ал. 1 от Колективния трудов договор /КТД/, в сила от 01.01.2008 г., лицето, страна по този договор и уволнено на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но не повече от два месеца. За лицата, на които към момента на прекратяване на трудовия договор не им достигат не повече от 3 години до навършване на изискващата се към същия момент възраст по чл. 68 от КСО, съгласно ал. 3 на чл. 70 от КТД, се изплаща обезщетението по ал. 1 в размер на 6 брутни месечни работни заплати, т. е. срокът на обезщетението съгласно КТД е не повече от 2 месеца, а размерът му на визираните в ал. 3 лица е 6 брутни месечни работни заплати.
В конкретния случай лицето е с прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 01.06.2008 г. като в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е предвидено да се изплати обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ в размер на 6 брутни месечни работни заплати съгласно чл. 70, ал. 3 от КТД.
Към датата на уволнение на служителката не достигат 3 месеца и 21 дни до навършване на изискващата се възраст от 59 години и 6 месеца за жените за календарната 2008 г., съгласно чл. 68, ал. 1-3 от КСО.
Следователно, при определяне на размера на пенсията на лицето следва да се зачете за осигурителен стаж 2 месеца - времето по чл. 222, ал. 1 от КТ, а в осигурителния доход за този период да се включат изплатените 6 брутни месечни работни заплати като се спази чл. 6, ал. 3 от КСО.

Подобни статии:
 

Реклама