Въпрос: Отпусната е лична пенсия за ОСВ по чл. 68, ал. 1-3 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО от 02.03.2007 г. при 5 месеца и 11 дни недостигащ осигурителен стаж. Лицето не работи от 13.07.2004 г.
Със заявление от 12.01.2009 г. представя документ, издаден на 30.12.2008 г. от архивно стопанство, за 1 година и 6 месеца осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП, положен преди пенсионирането, с който придобива право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 от КСО.
Каква процедура следва да се приложи в конкретния случай?

Отговор: Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст правилно е отпусната по чл. 68 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, тъй като към датата на отпускането лицето е представило всичките си налични документи за осигурителен стаж.
Пенсията следва да се измени от датата на заявлението, тъй като лицето представя нови доказателства за осигурителен стаж, положен преди пенсионирането. Тези доказателства не са били налични към датата на отпускането на пенсията. Към датата на заявлението – 12.01.2009 г. осигурителните вноски по погасителния план са удържани изцяло, поради което считаме, че същите не могат да бъдат възстановени на лицето. Поради това пенсията следва да се измени по реда на чл. 99, ал. 1, т. 1 от КСО, като се зачете допълнително представения осигурителен стаж 1 година и 6 месеца, без да се изключват 5-те месеца и 11 дни, зачетени като недостигащ осигурителен стаж.
В смисъла на изразеното становище е и съдебната практика. По този начин следва да се постъпва винаги при представяне на осигурителен стаж, придобит преди пенсионирането и преди 01.01.1997 г.
Когато се представя осигурителен стаж преди пенсиониране, но след 31.12.1996 г. следва да се преценява добросъвестността на лицето, тъй като осигурителният доход за този стаж задължително се включва при определяне на индивидуалния коефициент на пенсионера. / НОИ въпроси и отговори

 

Реклама