Въпрос: Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 4 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО. Действително положеният осигурителен стаж е 10 години 9 месеца и 16 дни. Представено е и удостоверение за осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП за 2 години и 1 месец, с оглед ползване на права като член от домакинството на член-кооператор. Удостоверението е издадено въз основа на данни в партидните книги на ТКЗС, че лицето е работило и има внесени осигурителни вноски във фонд “Пенсиониране на земеделските стопани-кооператори”.

Следва ли осигурителният стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП да се зачете като действителен стаж, имайки предвид, че е представено споразумение, с което другият правоимащ се е отказал да се възползва от права за зачитане на осигурителен стаж на това основание?

Отговор: Времето, което се зачита за осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП не е вид “дарен стаж” за членовете от домакинството на член-кооператорите. Цитираната разпоредба урежда зачитането на осигурителен стаж на лицата, приети за член-кооператори и на членовете на техните домакинства, които са работили в ТКЗС заедно с член-кооператора, за което време същите са подлежали на задължително осигуряване като земеделски стопани-кооператори.
Взаимното споразумение между членовете от домакинството на член-кооператора има силата на декларация, която е личен акт, чрез който лицата потвърждават или не конкретни обстоятелства, които са им известни. Със споразумението същите удостоверяват конкретното участие с труд в трудодни/човекодни на всяко лице поотделно. В тази връзка осигурителният стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП на членовете от домакинството на член-кооператора е “действителен стаж” по смисъла на осигурителното законодателство. / НОИ въпроси и отговори

 

Реклама