Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:20

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);

2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски и избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.

(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, като подадат заявление съгласно приложение № 10.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:

а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

б) 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;

б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;

3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

4. от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:

1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

2. от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;

3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;

4. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;

5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;

6. от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;

7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;

8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;

2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за:

а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване - еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година;

4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - в срок до 25 февруари на следващата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 8 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 9 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на вноските за здравно осигуряване.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, 3 и 4, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

(10) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:

1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;

2. получаващи парични обезщетения за безработица;

3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(11) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данните за лицата по ал. 10, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 10, т. 2 и 3 - с декларация образец № 1, в срок:

1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;

2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.

(12) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.

(13) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заявлението по чл. 2а се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 22.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 "Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, ал. 5 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 13, ал. 4, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.

(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, а в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 само на електронен или хартиен носител;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител;

4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) декларации образец № 7, 8 и 9 се подават на хартиен носител.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.) имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) имат месечно повече от 30 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се приемат декларации и/или заявления, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите или заявленията с некоректно попълнени данни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 22.10.2010 г.) Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.

Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.

Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.

Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.

(Загл. "Административнонаказателни разпоредби" отм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Задължено лице" е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)

§ 3в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание § 22о от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 5. От 1 януари 2008 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от тази наредба се прилага НКИД - 2003 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 10. От 1 януари 2009 г. за подаване на данни с приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се прилага КИД - 2008.

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2010 Г.)

§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" навсякъде думите "Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина" се заменят с "Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 31 юли 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 6. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2011 г. не се попълват т. 12.4 и 30.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1, буква "б", която влиза в сила от 1 август 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. не се попълват т. 12.4 и 30.

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 август 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 21. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30.

§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, 4, 6 и 7, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., попр. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Цялата наредба и приложенията към нея НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Подобни статии:
 

Реклама