ОТНОСНО: Осигуряване на земеделските производители през 2010 г.

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" ......., в което ни питате за по-важните моменти, свързани с осигуряването на земеделските производители през 2010 г., Ви уведомяваме за следното:

На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред(§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО).

Земеделският производител придобива качеството на „регистриран земеделски производител" от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3/1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодно (до 25 март) заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие". Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок - до 25 март на съответната година, губи качеството си на регистриран земеделски производител от 26 март, независимо че към този момент то все още не е отписано от регистъра на земеделските производители.

Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) задължението за осигуряване на регистрираните земеделски производители възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата им дейност и отпада при  нейното прекъсване или прекратяване. За целите на осигуряването моментът на придобиване качеството на «регистриран земеделски производител» може да е  различен от момента на реалното започване на дейност от самоосигуряващото се лице. Съгласно чл. 1, ал. 2 от същата наредба регистрираният земеделски производител е задължен да подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП в 7-дневен срок от започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност.

Земеделските производители подлежат на задължително осигуряване за целия период, през който упражняват трудова дейност в това качество. Видът на осигуряването се определя от лицата с декларацията по чл. 1, ал. 2 от наредбата при започване или възобновяване на дейността - само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд „Пенсии") или и за общо заболяване и майчинство. Процентът на избраната осигурителна вноска може да се променя от началото на всяка следваща календарна година с декларация, подадена в срок до 31 януари на годината. При прекъсване и възобновяване на дейността в рамките на една и съща календарна година видът на осигуряването не може да се променя (чл. 1, ал. 3 и 4 от наредбата).

Земеделските производители дължат авансово и за своя сметка осигурителни вноски през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Срокът за внасяне на осигурителните вноски е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (чл. 7, ал. 4 от КСО). От 01.01.2010 г. за регистрираните земеделски производители е определен минимален месечен осигурителен доход в размер на 240 лева, включително за лицата, които извършват само земеделска дейност. Максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица през 2010 г. е в размер на 2000 лева.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).

От 1 януари 2010 г. отменена е разпоредбата на чл. 7, ал. 5, която определя преференциален срок за внасяне на дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят, за регистрираните земеделски производители (и тютюнопроизводители), извършващи единствено земеделска дейност и избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Съгласно § 9 от ПЗР на ЗБДОО за 2010 г. при горепосочените условия тези лица могат да внесат без лихва дължимите осигурителни вноски за 2009 г. до 31 март на 2010 г. / НАП - въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама