По силата на европейското законодателство се осигурявате здравно там, където работите. Ако работите с легален трудов договор(като наето или самостоятелно лице) в страна членка на Европейския съюз, след 1 януари 2007 г., с цел избягване на двойното осигуряване, не трябва да внасяте здравноосигурителни вноски и в България. Здравноосигурителната институция в другата държава е компетентна за Вас. Тя  Ви издава Европейска здравноосигурителна карта, с която имате право на спешна и неотложна медицинска помощ  при временен престой в България.  Представяте  я  при необходимост на съответния лекар или болница, сключили договор с НЗОК. Ако работите в държава членка на Европейския съюз, но без регистриран към местната данъчна система трудов договор, трябва да продължите да внасяте своите здравноосигурителни вноски в България.

Редно е да декларирате в Националната агенция за приходите(НАП – www.nap.bg), че живеете  и  работите в страна членка на ЕС(т.е. че сте социално и здравно осигурени там),  за да не се натрупват задължения на Ваше име. Неплатените здравноосигурителни вноски преди приемането на България в ЕС остават дължими.
Съгласно българското законодателство, компетентна институция за събиране на всички социални и здравни вноски в България е Националната агенция за приходите. Тя ще определи по какъв начин спрямо вас ще се приложат разпоредбите на европейското и българското законодателство, когато става въпрос за осигурителен (социално и здравно) проблем от трансграничен характер.
Според разпоредбите на европейското законодателство, за да може директно (без допълнително заплащане) да влезете в осигурителната система на собствената си държава, е необходимо да докажете непрекъснати периоди на осигуряване в предишната държава (ако тя е член на ЕС). Това доказване става с европейски формуляр Е 104 (за сумиране на осигурителни периоди), който се издава от последната компетентна за Вас осигурителна институция в другата държава. Ако Вие имате непрекъснати осигурителни периоди в другата държава, компетентната осигурителна институция там би следвало да го удостовери с издаване на формуляр Е 104. С този формуляр може да отидете след завръщането си в България в териториалното поделение на НАП по настоящото Ви местоживеене(адресите и телефоните за връзка са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg) и тези периоди ще бъдат сумирани към българските Ви периоди. (Повече подробности ще намерите на нашия сайт в меню „Международно сътрудничество”, подменю „Европейска интеграция”). / НЗОК въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама