Мъжът ми беше опериран 09.2009г от рак на пикочния мехур след което 01.2010г подадохме документи в ТЕЛК и трябваше да се явим 04.2010г но мъжът ми почина 02.2010г. Въпросът ми е за този период полага ли ни се някакво обезщетение той не беше пенсионер но аз като негова съпруга имам ли право на пенсия.

От запитването Ви не става ясно дали ви е отпусната пенсия, и дали починалият Ви съпруг е бил пенсионер и на каква пенсия е имал право или му е била отпусната, поради което ви предоставяме следната обща информация за видовете наследствени пенсии: Съгласно чл. 83, ал. 1-8 от Кодекса за социалното осигуряване, при смърт на осигурения на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто.

Когато починалият е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, изчислена от полагащата се пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях. При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест, размерът на наследствената пенсия се определя от следващата му се лична пенсия за инвалидност поради трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 90 на сто. При смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност над 90 на сто. При смърт на пенсионер, който е получавал пенсия за военна инвалидност, размерът на пенсията на наследниците се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, определена по чл. 86. При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81, съобразно вида на получаваната пенсия. Тъй като правото на наследствена пенсия може да се упражни напред във времето, Ви предлагаме да се обърнете към Националния осигурителен институт. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама