Последно променен на Вторник, 15 Юни 2010 17:42

- Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (в неговата консолидирана версия с отразени измененията, извършени с Регламент (ЕО) № 988/2009 на Европейския парламент на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне съдържанието на неговите приложения) и

- Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Тези регламенти заменят прилаганите до сега регламенти на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и № 574/72.

Старите координационни регламенти ще продължат да се прилагат само в някои определени случаи:

- когато все още не е приключила процедурата, започнала при тяхното действие;

- по отношение на гражданите на трети държави чрез Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72;

- по отношение на страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) по силата на сключено споразумение за това до сключване на споразумение за разширяване действието на новите регламенти и

- по отношение на Щвейцария по силата на сключено споразумение за това до сключване на споразумение за разширяване действието на новите регламенти споразумение за разширяване действието на новите регламенти.

Персоналният обхват на Регламент № 883/2004 включва всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки – граждани на държава-членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава-членка, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

Материалният обхват на Регламент № 883/2004 включва:

а) обезщетения за болест;

б) обезщетения за майчинство и приравнените на тях обезщетения за бащинство;

в) обезщетения за инвалидност;

г) обезщетения за старост;

д) обезщетения за преживели лица;

е) обезщетения за трудови злополуки и професионални болести;

ж) помощи при смърт;

з) обезщетения за безработица;

и) предпенсионни обезщетения;

й) семейни обезщетения.

Регламент № 883/2004 предвижда обменът на информация между компетентните институции в съответните държави относно реализирането на осигурителните права на лицата да се извършва по електронен път чрез използването на структурирани електронни документи (СЕД). Тези документи ще заменят досега използваните европейски формуляри (Е формуляри), които се разменяха на хартиен носител. Преминаването към електронен обмен на информацията ще се извърши постепенно. Предвиден е двегодишен преходен период – до 1 май 2012 г., през който СЕД ще се изпращат все още на хартиен носител.

Предоставянето на информация от компетентните институции на заинтересованите лица ще се извършва чрез т.нар. „преносими документи”, които ще заменят използваните досега европейски формуляри, с които се разменяше информация между институциите. Преносимите документи, които ще издава НОИ, са:

U1 – вместо Е 301 /удостоверяване на осигурителни периоди за право на парично обзещетние при безработица/;

U2 – вместо Е 303(1) /запазване на право на обезщетение при безработица/;

U3 – вместо Е 303(2) /обстоятелства, които могат да въздействат на правото на обезщетение при безработица/;

Р1 – вместо Е 211 /обобщение на право на пенсия/.

Използването на преносимите документи започва от 1 май 2010 г. До утвърждаването на новите СЕД на български език ще продължава използването на Е формулярите.

 

Реклама