Относно: определянето на минималния осигурителен доход.

Според изложеното в него, Народно читалище “Х” с. Y  е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. С цел правилното определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за длъжността „читалищен секретар” задълженото лице се е насочило към икономическа дейност на ред 72, код 94,99 „Дейности на организации с нестопанска цел и дейности на екстериториални организации и служби” и код на длъжността на читалищен секретар 1229-3019. В тази връзка се поставя въпроса правилно ли е определен кода на икономическата дейност и кода на посочената длъжност с цел недопускане на грешка при определяне на минималния осигурителен доход за длъжността „читалищен секретар”?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, в сила от 01.01.2000 г., обн. ДВ бр.110 от 17 Декември 1999г., посл. изм. ДВ бр.103/2009г.) изразяваме следното становище:
Изборът на квалификационната група професии при определяне на минималния осигурителен доход по чл.6, ал.2, т.3 от КСО следва да се извършва на база Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/, която се утвърждава и изменя със Заповед на министъра на труда и социалната политика. Съгласно чл.6, ал.2, т.3 от КСО основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален осигурителен доход за всяка календарна година се определят със Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване. Минималният осигурителен доход е долната граница за дохода, върху който се внасят осигурителните вноски и е задължителен за работниците и служителите. В чл.6, ал.3 от КСО е указано, че осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл.6, ал.2, т.3 и не повече от максималния осигурителен доход.
В разпоредбата на чл. 17а (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) от Закона за народните читалища (ЗНЧ) са описани функциите, които изпълнява секретарят на читалището, а именно:
1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
В сега действащия НКДП е определен точен код на длъжността „читалищен секретар”, който е 1229-3019.
В единична група 1229 от НКДП са обхванати лица, които: планират, ръководят и координират държавни дейности, свързани с общественото обслужване, като контрол на паричните постъпления или схемите за данъчно облагане, различни държавни стопански разпоредби, както и управление на услугите за гражданите и свързани с това дейности; планират, ръководят и координират дейности, свързани с общественото или частното образование; планират, ръководят и координират дейности, свързани със здравни и социални услуги; планират, ръководят и координират дейности, свързани с развлекателни, културни и спортни събития.
От гореизложеното е видно, че функциите, които изпълнява секретарят на читалището, регламентирани в чл.17а от ЗНЧ и описаните в единична група 1229 от НКДП, са идентични.
Съгласно чл.2, ал.2 от ЗНЧ читалищата са юридически лица с нестопанска цел. В Националния класификатор на икономическите дейности с код 9499 е определена икономическа дейност „Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде”. В приложение № 1 към чл.8, т.1 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. тази икономическа дейност попада в хоризонтален ред 72 и минималния осигурителен доход за длъжността „читалищен секретар” е 699 лв., т. е. осигурителните вноски за тази длъжност се дължат върху осигурителен доход не по-малък от посочения.
Отговорите на въпросите във връзка с определяне на код на професия и код на икономическа дейност не са от компетентността на НАП, разписана в чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите. Същите са от компетентността на Министъра на труда и социалната политика и на председателя на Националния статистически институт. / НАП

3_836/12.03.2010 г.

КСО  чл.6, ал.2, т.3
КСО  чл.6, ал.3

Подобни статии:
 

Реклама