Работя на срочен трудов договор по чл.68 ал.1. Излизам в болнични поради бременност 45дни преди раждане, ще получавам ли майчинство 2 години за отглеждане на дете?

Съгласно изменената разпоредбата на чл.48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, в сила от 1.01.2009г., осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Този стаж може да е прекъснат или непрекъснат.

Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 преди раждането /чл.50, ал. 1 от КСО/. На основание разпоредбата на чл.49, ал.1 от КСО дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от дванадесет календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната и се определя по реда на чл.41, ал.2-5 от КСО. Видно от запитването, по време на отпуска за бременност и раждане трудовото Ви правоотношение ще се прекрати и ще имате право да се ползвате от предвиденото в закона обезщетение при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването. Съгласно чл. 52, от Кодекса за социалното осигуряване, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50 - 410 дни. / Въпроси и отговори "Министерство на труда и социалната политика"

 

Реклама