Съкратена съм от 17.02.2010 от същата дата съм в болничен. Получих от НОИ писмо с отказ за изплащане на болничния защото бил за гледане на малко дете (ОТКАЗ ПО ЧЛ.42 АЛ.2 от КСО)

Разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване КСО/ предвижда, че паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях лична банкова сметка.

Ако лицето няма право на обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, издава разпореждане за отказ. В случай на несъгласие с издаденото разпореждане за отказ, Вие имате право, на основание чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „Е” и ал. 2 КСО, да подадете жалба пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт срещу разпореждането за отказ за изплащане на паричното обезщетение в 14-дневен срок от получаването му. / Въпроси и отговори "Министерство на труда и социалната политика"

 

Реклама