Майчинство при 1г стаж

Печат
Неделя, 11 Април 2010 19:35

Защо майчинството ми не е 90% от основната заплата а 80% след 1г стаж и редовни осигуровки?

Съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Това обезщетение се изплаща за времето на отпуска поради бременност и раждане в размер на 410 дни, като неговото начало е 45 дни преди раждането. Отпускът, който се ползва преди настъпването на 45-те дни преди раждането, е за временна неработоспособност поради общо заболяване и размерът на обезщетението се определя в чл. 41, ал. 1 КСО, съгласно който дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за съответния риск за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Изплащането на обезщетенията за бременност и раждане и за временна неработоспособност поради общо заболяване са от компетентността на Националния осигурителен институт, поради това за информация по Вашия конкретен случай следва да се обърнете към съответното ТП на НОИ. / Въпроси и отговори "Министерство на труда и социалната политика"