Студентите не плащат здравни вноски

Печат
Сряда, 07 Април 2010 15:34

Всички български студенти, които следват редовно във висши училища в страната или в чужбина, са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет. Това става ако те са приети в редовна форма на обучение, ако не се осигуряват на друго основание (не работят, не са регистрирани в Бюрото по труда, не получават пенсия) и са на възраст до 26 години. Висшите училища в България ежемесечно подават в НАП декларация образец 3 с имената на студентите, които са записани в редовна форма на обучение и имат право да бъдат здравно осигурени за сметка на хазната.

Студентите, които следват в чужбина, сами доказват правото си да бъдат осигурявани за сметка на държавата. Това става като в офисите и териториалните дирекции на НАП се подаде удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват. Документът трябва да съдържа имената на студента, а също период, в който той следва там (семестър или година) и дата. За студентите, които учат в чужбина, удостоверението или служебната бележка трябва да са легализирани в България от лицензирана фирма. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията на студента за здравноосигурителни вноски за минали периоди. Подаването на удостоверението може да се извърши и от някой от родителите на чуждестранния студент, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

От началото на годината прекъсването на здравните права става ако са пропуснати повече от три вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

 Проверете здравноосигурителния си статус...

Друг вариант за проверка на здравния статус е на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор за цялата страна. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Компютърната система извършва справка в реално време и „прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Българските студенти, които следват в някоя от страните на ЕС, ползват здравни услуги, като удостоверяват своите права с европейска здравна карта, издадена от Районните здравноосигурителни каси. Ползването на здравната карта в страните от ЕС е възможно, дори когато са изминали повече от три месеца, в които студентът не е представил удостоверението или служебната бележка в НАП. При представянето на документа от висшето училище се премахват предишни задължения за здравноосигурителни вноски за периода, посочен в удостоверението. / НАП