Последно променен на Събота, 26 Февруари 2011 13:20

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В Държавен вестник бр. 26 от 07.03.2008 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приети с Постановление на Министерския съвет № 37 от 27 февруари 2008 г. Промените влизат в сила от 11.03.2008 г., с изключение на § 10 и § 12, които влизат в сила от 01.04.2008 г. Във връзка с направените промени в наредбата е необходимо да имате предвид следното:

Промени в сроковете за представяне на необходимите документи и за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО 1. С измененията в чл. 10, ал. 1 се въвежда изискването документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи да се представят в ТП на НОИ само ако е подадена декларация образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. в ТД на НАП за съответния месец. Новият срок за подаване на документите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за всеки календарен месец е: - ако дължимите възнаграждения или части от тях са изплатени – не по-късно от два дни след деня на изплащането; - ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването. Срокът за подаване на документите от самоосигуряващите се лица е не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя. 2. Определен е срок от 15 работни дни по чл. 23 от наредбата - за изплащане на паричните обезщетения и помощи, и по чл. 31 от наредбата - за издаване на разпореждане за отказ, когато се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ. Този срок се прилага само за случаите, в които документите по чл. 3-8, 12 и 15 са представени в съответното ТП на НОИ след 10.03.2008 г. 3. С оглед съкратените срокове по чл. 23 и чл. 31 от наредбата са променени и сроковете за уведомяване на лицата при липсващи или нередовни документи; за представянето на коригираните и/или липсващи документи в ТП на НОИ; за подаване на декларация при промяна на банковата сметка и за промяна на обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения: а) Срокът е 7 работни дни: - по чл. 15, ал. 1 – за изпращане от ТП на НОИ на уведомително писмо с обратна разписка при липсващи или нередовни документи до лицата, които са представили документите в съответното ТП на НОИ; - по чл. 15, ал. 3 и ал. 4 – за представяне в съответното ТП на НОИ на липсващите или нередовни документи. б) Срокът е 3 работни дни: - по чл. 8, ал. 4 – за подаване на нова декларация по образец приложение № 7 при промяна на банковата сметка; - по чл. 14 – за подаване на декларация (и приложения към нея) от лицата за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, по образец приложение № 12, както и представянето им от осигурителите в ТП на НОИ; - в текстовете на приложение № 1–7.

Промени във връзка с определяне на нетното възнаграждение 1. Изменението в ал. 2 на чл. 17, отнасящо се до заличаване на израза “намалено с разходите за дейността”, произтичат от измененията и допълненията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с данъчното облагане на възнагражденията на изпълнителите по договори за управление и контрол, в сила от 01.01.2008 г. Съгласно § 1, т. 26, буква “з” от Допълнителната разпоредба на ЗДДФЛ, по смисъла на този закон трудови правоотношения са правоотношенията и по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия. От 01.01.2008 г. възнагражденията на тези лица не се намаляват с разходи за дейността. 2. С измененията в ал. 4 на чл. 17 съществено се променя начинът на определяне на нетното възнаграждение. Отпадането на думите “независимо за кой период се отнасят” и замяната на “през съответния месец” със “за съответния месец” означава, че при доплащане или коригиране на изплатено възнаграждение за минал месец нетното възнаграждение за месеца, за който се отнася доплащането или коригирането, се променя. Доплатените или коригирани суми водят до промяна не само на брутното възнаграждение (осигурителния доход) за всеки от месеците, а и на нетното възнаграждение, отнасящо се за тях.

Промени в приложенията към наредбата 1. Данни за мобилен телефон и електронен адрес в интернет се вписват в образците на приложения №№ 1-8, 11 и 12. Данните ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Следва да имате предвид, че попълването на тези реквизити от лицата не е задължително. 2. С допълнението в приложение № 2 се въвежда изискване, когато молба-декларацията за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни се подава от самоосигуряващо се лице, то да декларира, че през същия период няма да упражнява трудова дейност като такова. Целта е за самоосигуряващите се лица да се въведе текст, аналогичен на т. 9, отнасяща се за лицата, ползващи отпуск на основание чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Поради допусната техническа грешка допълнението е записано като нова т. 10 в раздела от молба-декларацията “Прилагам следните документи”, вместо като т. 10 в декларативната част. 3. В раздела “Данни от осигурителя” на молба-декларацията по образец приложение № 2 се изисква в новата т. 4 осигурителят да вписва продължителността на законоустановеното работно време за длъжността към деня на разрешаване на отпуска при бременност и раждане за периода от 135 до 315 календарни дни. 4. В образеца на придружителното писмо приложение № 8, е включен нов реквизит - дата, на която е подадена декларация обр. № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г. в ТД на НАП. Това произтича от изменението на разпоредбата за срока за представяне на болничните листове и молби-декларациите в ТП на НОИ.

Други изменения и допълнения 1. С допълненията в ал. 2 на чл. 1 се уточнява, че изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, при условие, че данните са приети в компетентната ТД на НАП. Освен по тези данни, изчисляването на паричните обезщетения се извършва въз основа и на данните, вписани от осигурителя/самоосигуряващото се лице в болничния лист, в молба-декларацията за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни и молба-декларацията за изплащане на парични обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО. 2. В представените молби-декларации за изплащане на парични обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни и за отглеждане на малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО (приложения № 2-4 към наредбата) задължително се изисква осигурителят да е попълнил данните относно правото на парични обезщетения - допълнение в чл. 4 и чл. 5 от наредбата. Изменения, влизащи в сила от 01.04.2008 г. 1. Съгласно изменението на чл. 24, ал. 1 от наредбата, ТП на НОИ ще превежда общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в съответния списък, не веднъж, а два пъти седмично. 2. Създава се нова ал. 2 в § 1 от Допълнителната разпоредба. С новия текст се дава възможност за осигурителите и самоосигуряващите се лица, които имат обособена дейност на територията на ТП на НОИ, различно от “съответното ТП на НОИ” по смисъла на досегашния § 1 от Допълнителната разпоредба, да подават документите за изплащане на паричните обезщетения в това ТП на НОИ. За да се извърши промяната, осигурителят/самоосигуряващото се лице подава декларация по приложен към настоящото писмо образец. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаването на декларацията в ТП на НОИ, на чиято територия се извършва обособената дейност.

Приложение: Образец на Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на НИИПОПДОО за промяна на съответното ТП на НОИ

Подобни статии:
 

Реклама