Последно променен на Събота, 17 Декември 2011 13:18

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010

Код КИД2008 Наименование на икономическа дейност КИД2008 Осигурителна
вноска (в %)
1 2 3
05 Добив на антрацитни и черни въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
02 Горско стопанство 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 0,9
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
41 Строителство на сгради 0,9
42 Строителство на съоръжения 0,9
43 Специализирани строителни дейности 0,9
49 Сухопътен транспорт 0,9
50 Воден транспорт 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 0,7
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,7
20 Производство на химични продукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
31 Производство на мебели 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 0,7
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,7
51 Въздушен транспорт 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
96 Други персонални услуги 0,7
06 Добив на нефт и природен газ 0,5
12 Производство на тютюневи изделия 0,5
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
27 Производство на електрически съоръжения 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
58 Издателска дейност 0,5
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,5
68 Операции с недвижими имоти 0,5
69 Юридически и счетоводни дейности 0,5
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
80 Дейности по охрана и разследване 0,5
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване, озеленяване на градини, озеленяване на градини, озеленяване на градини (затревяване цени, затревяване цени, затревяване цени) 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
84 Държавно управление 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,4
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,4
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,4
60 Радио- и телевизионна дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
85 Образование 0,4
86 Хуманно здравеопазване 0,4
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,4
88 Социална работа без настаняване 0,4
90 Артистична и творческа дейност 0,4
91 Други дейности в областта на културата 0,4
92 Организиране на хазартни игри 0,4
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,4

Забележки:

1. Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати (код НКИД2003 = 12) - Премества се в ИД с код 07,09 по КИД2008.

2. Рециклиране на отпадъци (код НКИД2003 = 37) - Премества се в ИД с код 38 по КИД2008.

3. Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде (код НКИД2003 = 31) -Премества се в ИД с код 28 по КИД2008.

4. Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници (код НКИД2003 = 33) - Премества се в ИД с код 26 по КИД2008.

5. Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника (код НКИД2003 = 30) - Премества се в ИД с

код 26, 28, 33 по КИД2008.

6. Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление (код НКИД2003 = 97)

- Премества се в ИД с код 98 по КИД2008.

Приложение
Подобни статии:
 

Реклама