Последно променен на Петък, 05 Март 2010 16:01

ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г.

І. Промени в нормативните разпоредби за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Съгласно изменението на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2010 г., окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

Във връзка с това са направени съответните промени в чл. 2, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и чл. 3 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Коригиращи справки за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, независимо дали корекцията е направена поради това, че самоосигуряващият се е получил доход за извършена дейност през минали години или му е определен по-висок или по-нисък облагаем доход с влязъл в сила ревизионен акт, се подават в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година /чл. 2, ал. 4 от НООСЛБГРЧ/.

Когато след извършване на ревизия на самоосигуряващото се лице е определен по-висок или по-нисък облагаем доход, коригиращи справки на окончателния размер на осигурителния доход се подават в случаите, в които ревизионният акт е влязъл в сила след 31 декември 2009 г. В тези случаи се коригира окончателният размер на осигурителния доход за всички предходни години, за които това е необходимо.

Пример:

С влязъл в сила ревизионен акт на 1 септември 2010 г. на едноличен търговец е опреден по-висок облагаем доход за 2008 и 2009 г. Коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за тези години лицето следва да подаде в срока за подаването на данъчната декларация през 2011 г. Заверяването на осигурителната книжка на лицето за 2008 г. и 2009 г. се извършва след като в информационната система на НОИ постъпят данни за извършената корекция през 2011 г.

Когато е извършена корекция на окончателния размер на осигурителния доход, в осигурителните книжки се вписва коригираният размер на този доход независимо от това какво е основанието за извършването на корекцията. За целта се проверяват данните в Справка 32 “Окончателен размер на осигурителния доход” от справочната система на НОИ. Заверяване на осигурителни книжки въз основа на представени от лицата заверени екземпляри от данъчната декларация и справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход се допуска само по изключение, когато това е необходимо за ползване на осигурителни права от самоосигуряващите се.

В случаите, в които при проверка се установи, че коригиране на окончателния размер на осигурителния доход е извършено след заверяването на осигурителната книжка, съответната страница се анулира и осигурителният стаж и доход за тази година се заверяват повторно. По същия начин се процедира и когато самоосигуряващо се лице само поиска такава корекция.

Коригирането на окончателния размер на осигурителния доход налага да бъдат преизчислявани отпуснатите пенсии на самоосигуряващите се лица въз основа на действителния осигурителен доход. При това положение разпореждането, с което първоначално е отпусната пенсията или е преизчислена на основание чл. 21, ал. 2 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, подлежи на изменение на основание чл. 99, ал. 1, т. 6 от КСО, считано от датата на отпускането или изменянето на пенсията.

Преизчислението се извършва служебно след заверка на осигурителната книжка с окончателния размер на осигурителния доход от финансов ревизор в отдел "КПК". В тези случаи началник-отдел "КПК" представя на началник-отдел "Пенсии" заверено копие от осигурителна книжка. Преизчислението може да се извърши и по подадено заявление от лицето с приложена заверена осигурителна книжка.

При заверяването на окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. следва да имате предвид, че:

- осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица, получили доходи като членове на РИК и СИК по Закона за избиране на членове на Европейски парламент, Закона за избиране на народни представители и Закона за местните избори, се внасят за сметка на републиканския бюджет. Поради това те вписват тези суми в колона 3 на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, в която се вписват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски чрез осигурителите. Тези доходи не се вписват в осигурителните книжки на лицата. При отпускане на пенсиите им данните за тях се вземат от регистъра на осигурените лица;.

- самоосигуряващите се лица, получили доходи като членове на ЦИК по Закона за избиране на членове на Европейски парламент, Закона за избиране на народни представители и Закона за местните избори, внасят осигурителните си вноски върху тези доходи по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Сумите се вписват в колона 5.5 на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Те се прибавят към окончателния месечен осигурителен доход за дейността на самоосигуряващите се за месеците, през които са работили като членове на ЦИК.

Съгласно допълнението на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, едноличните търговци определят годишния си осигурителен доход без да го намаляват с размера на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Допълнението е в сила от 1 януари 2010 г., поради което ще се приложи при определянето на окончателния размер на осигурителния доход на едноличните търговци за 2010 г.

ІІ. Допълнение към писмо на ГД “ОВКО” № 91-01-265 от 5 октомври 2005 г.

На основание чл. 6, ал. 10, от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Окончателният месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход, определен за тях в ЗБ на ДОО за съответния период. Поради това, когато те получават доходи за работа без трудово правоотношение, която е различна от дейността, за която са регистрирани, окончателният размер на месечния им осигурителен доход се образува като сбор от окончателния размер на осигурителния доход, образуван по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, но не по-малко от определения минимален осигурителен доход и полученото възнаграждение за работата без трудово правоотношение.

Посоченото се прилага за доходи, реализирани след 31 декември 2002 г.

Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен за тях, само в случаите, в които те са осигурени и по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО, и сборът от осигурителния доход по тези правоотношения и определения за тях минимален осигурителен доход е по-голям от максималния месечен осигурителен доход за съответната година.

Пример :

Съдружник в ООД, роден след 31 декември 1959 г., се осигурява авансово за периода януари – декември 2009 г. върху осигурителен доход в размер на 260 лв. за фонд “Пенсии”. В Приложение 3, част І, Таблица 7, ред 7.10 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ съдружникът е декларирал облагаем доход в размер на 3380 лв., включващ 2880 лв. от дейността му като съдружник в дружеството и получено възнаграждение за м. ноември 2009 г., за работа без трудово правоотношение извън дружеството, в размер на 500 лв. след приспадане на разходите за дейността. Вноските върху възнаграждението по гражданския договор не са внесени от възложителя на основание чл. 11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Съдружникът е попълнил в осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 (авансов осигурителен доход) по 260 лв. за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски.

Декларираният средномесечен облагаем доход от дейността на съдружника е 240 лв. (2880 : 12 = 240,00) и е по-малък от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се за 2009 г. В осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 10 (окончателен размер на осигурителния доход) като окончателен месечен размер на осигурителния доход за месеците от І до Х и м. ХІІ се попълва 260 лв. – минималният размер на месечния осигурителен доход за 2009 г. За месец ХІ.2009 г. окончателният размер на осигурителния доход е 760 лв. (260 лв. + 500 лв.= 760 лв. ), който се записва в осигурителната книжка.

Осигурителният доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, е в размер на 500 лв. (760 лв. – 260 лв.= 500 лв.).

В този случай самоосигуряващият се има доход, върху който се довнасят осигурителни вноски само за месец ноември и сумата на ред 1 от Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход не може да се образува по определените в таблицата правила. В конкретния случай в т. 1 от Таблица 1 от справката следва да се впише сумата по гражданския договор, върху която се дължат осигурителни вноски – 500 лв.

Дължимата вноска, посочена на ред 2 от Таблица 1 на Справката, е 65 лв. (500 лв. х 13% = 65 лв.).

При изчисляване на пенсията на осигурените лица длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 10 на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, който в случая за м. ноември е 760 лв., а за всички останали месеци е по 260 лв.

Въз основа на гореизложеното Пример № 5 от писмо на ГД “ОВКО” № 91-01-265 от 5 октомври 2005 г. не следва да се прилага.

Приложение: образец на попълнена осигурителна книжка

 

Реклама