Изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Печат
Четвъртък, 25 Февруари 2010 17:23

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С Постановление № 332 на МС от 30 декември 2009 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Постановлението е публикувано в ДВ бр. 2 от 8 януари 2010 г. Заглавието на наредбата се изменя така: ”Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица”.

Във връзка с прилагането на измененията и допълненията на наредбата имайте предвид следното:

І. Промени, свързани с декларирането на обстоятелствата по чл. 1 от наредбата

1. На основание новосъздаденото изречение второ в чл. 1, ал. 2 от наредбата “Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване”.

Направеното допълнение е уточняващо с оглед уеднаквяване на практиката по точното установяване на периодите, за които се дължат осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, и тези, които се зачитат за осигурителен стаж. Регламентират се периодите, за които самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, не трябва да декларират прекъсване на личната си трудова дейност, въпреки че през това време фактически не работят. Това са периодите, през които те получават парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, както и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, за които нямат право на парично обезщетение, които се зачитат за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски.

С подаването на декларация за прекъсване на лична трудова дейност през периодите, които се зачитат за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО, лицата губят качеството си на самоосигуряващи се лица, поради което се прекъсва и правото им да получават парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване на това основание. Поради това допълнението на чл. 1, ал. 2 от наредбата по отношение отпускането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и заверяването на осигурителните книжки следва да се прилага и за времето преди 1 януари 2010 г. Указания за това са дадени с писмо изх. № 91-01-75/28.03.2003 г. на НОИ.

2. В чл. 1, ал. 3 от наредбата е създадено изречение трето със следното съдържание: “При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7 - дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.”

С направеното допълнение в разпоредбата самоосигуряващите се, които не са спазили седемдневния срок за подаване на декларация за започване и възобновяване на трудова дейност, подлежат на задължително осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, т.е. след изтичане на срока те не могат да изберат осигуряване и за общо заболяване и майчинство. Промяна на вида на осигуряването лицата могат да направят в срока, определен в чл. 1, ал. 4 от наредбата. Когато декларацията за започване и възобновяване на осигуряването е подадена след определения 7-дневен срок, самоосигуряващите се губят правата си за получаване на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване дори и в случаите, в които фактически са внасяли вноските си и за фонд “Общо заболяване и майчинство”.

В случай, че в декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” е вписан размер на осигурителна вноска за фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Пенсии”, се дават задължителни предписания за коригиране размера на вноската. При заверяването на осигурителната книжка в колона 6 от лист 1 и 2 се вписва осигурителна вноска в размера за фонд “Пенсии”.

Предвид гореизложеното при отпускането на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване следва да се извършва проверка спазен ли е срокът за подаване на декларация за започване или възобновяване на лична трудова дейност от самоосигуряващите се лица. Данни за тази дата ще бъдат добавени в справка № 22А “Данни от регистъра на осигурителите за самоосигуряващия се” от Справочната система на НОИ, за което ще бъдете уведомени допълнително.

Въпреки, че изричният текст в чл. 1, ал. 3 от наредбата не съществува преди 1 януари 2010 г., и преди тази дата правото на самоосигуряващото се лице да заяви осигуряване за общо заболяване и майчинство се погасява с изтичането на 7-дневния срок. Това е така, тъй като този срок е преклузивен и не се допуска лицето да черпи права от неизправното си поведение. Поради това с оглед отпускането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване разпоредбата се прилага и преди тази дата.

Посоченото до тук се отнася за случаите, в които самоосигуряващите се лица възобновяват личната си трудова дейност през година, различна от годината, в която са заявили прекъсването й.

За случаите, в които прекъсването и възобновяването на личната трудова дейност на самоосигуряващите се е в рамките на календарната година, продължава да се прилага изречение второ на чл. 1, ал. 3 от наредбата, съгласно което при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през съответната календарна година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването си.

ІІ. Промени, свързани с внасянето на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване

1. Алинея 1 и 2 на чл. 2 се изменят така:

“(1) Едноличните търговци, земеделските производители и тютюнопроизводителите и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание регистрация, внасят осигурителните вноски по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.

(2) Физическите лица – съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето”.

Направеното изменение от 1 януари 2010 г. задължава лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО да попълват в платежния документ за внасяне на дължимите осигурителни вноски само ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП, без да се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ или ЕИК на търговеца. Посоченото се прилага и в случаите, в които самоосигуряващите се лица внасят дължимите си осигурителни вноски, отнасящи се за минало време след тази дата.

Във връзка с това при заверяване на осигурителните книжки имайте предвид следното:

*

за времето преди 1 януари 2010 г. проверката за внесените от самоосигуряващите се лица вноски се извършва в Справка приходи по БУЛСТАТ от справочната система на НОИ;
*

за времето след 31 декември 2009 г. проверката се извършва в Справка приходи по ЕГН от справочната система на НОИ;
*

да не се отказва заверяването на осигурителните книжки в случаите, в които дължимите от самоосигуряващите се лица осигурителни вноски са внесени по ЕГН, вместо по БУЛСТАТ или ЕИК на търговеца за периода преди 1 януари 2010 г. В тези случаи лицата не следва да се насочват към ТД на НАП за прехвърляне на вноските от ЕГН по БУЛСТАТ или ЕИК на търговеца.

2. От 1 януари 2010 г. авансовите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване самоосигуряващите се лица внасят по един и същи код за вид плащане независимо от това дали са родени преди 1 януари 1960 г. или след 31 декември 1959 г.

Кодовете за вид плащане са както следва:

*

55 04 02 - за лица, избрали да внасят вноски за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;

*

55 04 01 - за лица, избрали да внасят вноски за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

По тези кодове за вид плащане самоосигуряващите се лица следва да внасят и дължимите си вноски за периодите преди 1 януари 2010 г., когато същите не са внесени в установените в КСО срокове. Посоченото да се има предвид при заверяването на осигурителните им книжки. За периода преди тази дата не следва да се отказва заверяване на осигурителни книжки в случаите, в които самоосигуряващите се не са попълнили точния определен за тях код за вид плащане /за родените преди 01.01.1960 г. и след 31.12.1959 г./. В тези случаи лицата също не следва да се насочват към ТД на НАП за прехвърляне на вноските от един в друг код за вид плащане.

3. Член 3, ал. 1 се изменя така: “Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 7 от КСО се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответния период”.

Въз основа на това изменение самоосигуряващите се лица, избрали да внасят авансови вноски за общо заболяване и майчинство върху доход по-висок от минималния осигурителен доход, следва да извършат това задължително до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят вноските. В противен случай те се дължат върху минималния осигурителен доход, определен за периода, който се взема предвид при отпускането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Разпоредбата се прилага за доходи, отнасящи се за времето след 1 януари 2010 г.

При заверяване на осигурителните книжки за период след 1 януари 2010 г. на осигурените за общо заболяване и майчинство в колона 3 на лист 1 и 2 от книжката се вписва минималният осигурителен доход в случаите, когато вноските са внесени след регламентирания в наредбата срок.

Както при заверяването на осигурителните книжки, така и при отпускането на паричните обезщетения на тези самоосигуряващи се лица следва да се проверява датата на вноската, вписана в платежния документ, с който тя е направена.

В случай, че в декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице” е деклариран доход в размер по-голям от минималния размер на осигурителния доход, се дават задължителни предписания за коригиране на данните за дохода. При определяне на годишния размер на осигурителния доход за фонд “Пенсии” в осигурителната книжка се заверява окончателният размер на осигурителния доход, определен по данъчната декларация на лицето.

Когато лицето е заявило осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, като авансов осигурителен доход се заверява доходът, върху който са внесени осигурителните вноски, без да се следи датата на платежния документ. По данни от годишната данъчна декларация се определя окончателният размер на осигурителния доход за фонд “Пенсии” за съответната година.

4. В сила от 1 януари 2010 г. е отменена разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от наредбата, с която беше дадена възможност на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които извършват единствено земеделска дейност и са заявили, че ще се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, да внасят дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят. От 1 януари 2010 г. тези лица следва да внасят текущо осигурителни вноски по реда, определен за останалите самоосигуряващи се лица.

ІІІ. Промени в раздел ІІ Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина

1. В чл.17а са създадени две нови алинеи, свързани с деклариране на обстоятелствата за започване и прекратяване на осигуряването на съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба и избора им на обхват на осигуряването.

На основание чл. 17а, ал. 2 съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването и избрания вид на осигуряване. Декларацията е в свободен текст. Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена. Чрез изпращащото ведомство в ТП на НОИ се подава искане за издаване на осигурителна книжка ОК- 1, в което задължително се попълва избраният вид на осигуряване.

Съгласно алинея 3 на чл.17а видът на осигуряването може да се променя с нова декларация пред изпращащото ведомство, подадена в сроковете по чл. 1, ал. 4 от наредбата – до края на януари на съответната календарна година. В тези случаи чрез изпращащото ведомство се подава до края на януари на съответната календарна година нова декларация ОК-1, в която се попълва датата на промяна на вида на осигуряването и заявеният нов вид на осигуряване. Заявеният вид на осигуряване се прилага до нова промяна на вида на осигуряването по реда на ал. 3 от чл. 17а или до подаване на декларация за прекратяване на осигуряването.

Тъй като съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба могат да избират осигуряване и за общо заболяване и майчинство, разпоредбата на член 3, ал. 1 от наредбата следва да се прилага и за тях.

2. С направеното допълнение в чл. 18 от наредбата се пояснява, че авансово могат да внасят осигурителни вноски само осигурените за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт по реда на чл. 13, ал.4, чл. 16, чл. 17 и чл. 17а.

ІІІ. Осигуряване на морските лица

От 1 януари на основание чл. 4а от КСО морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 5а от допълнителната разпоредба на КСО “морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Осигуряването на морските лица възниква от деня, в който започват да упражняват трудова дейност по 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й /чл. 10 от КСО/.

По свое желание морските лица могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица. Осигуряването се извършва върху избран от лицата осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Осигурителните вноски на морските лица се удържат от работодателя от изплатените им брутни трудови възнаграждения за съответния месец и се внасят от него. Вноски от авансовите плащания не се удържат освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс. Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Морските лица не определят окончателен размер на осигурителния си доход в това си качество /чл. 4а, ал. 4 от КСО/. За тях окончателният размер на осигурителния доход е равен на дохода, върху който са внесени осигурителните им вноски през съответната календарна година.

В случаите, в които морските лица извършват и други дейности, за които подлежат на осигуряване по чл. 4 от КСО, осигуряването се извършва поотделно на всяко основание, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, по следния ред /чл. 4а, ал. 6 от КСО/:

*

доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
*

осигурителния доход като морски лица;
*

осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
*

доходи за работа без трудово правоотношение.

Във връзка с осигуряването на “морските лица” по чл. 4а от КСО е създаден нов раздел ІІІ в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Съгласно чл. 20, ал. 3 от наредбата видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя в 7 – дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор и е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 от КТ. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.

Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход от морските лица за 2010 г. се декларират пред работодателя до 31 март 2010 г., а дължимите осигурителни вноски за януари и февруари 2010 г. се внасят без лихви до 31 май 2010 г.

За осигурителен стаж на морските лица се зачита времето, за което са внесени дължимите от тях осигурителни вноски ( чл. 9, ал.1, т. 4 от КСО). Осигурителният стаж и доход на тези лица се установява с данните от регистъра на осигурените лица по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Когато в регистъра на осигурените лица по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО няма данни за осигуряването на морските лица, осигурителният стаж и доход се установяват с удостоверения обр. УП-2 и УП-3.

Съгласно допълнението на т. 3 от § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба на КСО, морските лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. Преценката за отпускането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване на морските лица също се извършва в зависимост от това дали са внесени дължимите осигурителни вноски. Осигурителните вноски за тях се внасят по определените кодове за вид плащане за работниците и служителите за съответната категория труд. Данните за осигуряването им се подават с попълнен код 92 в т. 12”Вид осигурен” на декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице”.