Националният осигурителен институт напомня, че няма промяна в организацията на дейностите на НОИ по приемането на документите за отпускане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, както и по издаването и заверяването на осигурителните книжки от 1 януари 2010 г.

Приемане на документите по Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се извърша в съответното ТП на НОИ, определено съобразно § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, а именно :

1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;

2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;

3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;

4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;

5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството;

6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;

7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК) - ТП на НОИ по седалище, съответно адрес на управление.

Осигурител (самоосигуряващо се лице), което има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност.

Дейностите, свързани с издаването и заверяването на осигурителните книжки на различните видове осигурени лица се извършва съгласно указанията, дадени с писмо на НОИ с изх. № 91-01-168 от 25 юли 2008 г., както следва

Осигурителната книжка се издава по:

 Осигурителната книжка се издава от РУСО по:

1 Собственик ЕТ

ЕИК

- Постоянен адрес на собственика

2 Собственик ЕООД

ЕИК

- Постоянен адрес на собственика - Адрес на седалище на дружеството

3 Съдружник ООД

ЕИК

- Постоянен адрес на собственика

- Адрес на седалище на дружеството

4 Свободна професия

ЕИК

- Постоянен адрес на лицето

5 Земеделски производител

ЕИК

- Постоянен адрес на лицето

6 Тютюнопроизводител

ЕИК

- Постоянен адрес на лицето

7 Плащащ патентен данък и не е ЕТ или юридическо лице

ЕИК

- Постоянен адрес на лицето

8 Съдружник в неперсонифицирано дружество

ЕИК

- Постоянен адрес на собственика

- Адрес на управление на дружеството

9 Член на кооперация

ЕГН

- Постоянен адрес на лицето

- Настоящ адрес на лицето

10 Възходящ роднина

ЕГН

- Постоянен адрес на лицето

- Настоящ адрес на лицето

11 Работещ по трудов договор

ЕИК

- Постоянен адрес на физическото лице работодател

- Адрес на управление на осигурители, които не са юридически лица

12 Работещ по граждански договор

ЕГН

- Постоянен адрес на лицето

- Настоящ адрес на лицето

13 Работещ по договор за управление

 ЕГН

- Постоянен адрес на лицето

- Настоящ адрес на лицето

14 Лице, изпратено на работа в чужбина

ЕИК

- Адрес на седалище на осигурителя

15 Съпруг(а) на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба

ЕИК

- Адрес на седалище на изпращащото ведомство

   

Дейността по подаването на декларациите от самоосигуряващите се лица по реда на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и на морските лица, подаването на данните по реда на Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените лица, както и от самоосигуряващите се лица и внасянето на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се извършва в съответствие с новата организационно- управленска структура на Националната агенция за приходите, в сила от 1 януари 2010 г. За подробни указания във връзка с тези дейности осигурителите и самоосигуряващите се следва да се обръщат към органите на Националната агенция за приходите.

 

Реклама