ОТНОСНО: Възстановяване на осигурителни вноски, внасяни в Гърция от български гражданин за периоди преди 1 януари 2007 г.

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ" .., Ви уведомяваме за следното:

В писмото си питате, по какъв начин могат да Ви бъдат върнати внасяните в Гърция осигурителни вноски, които не биха Ви послужили за отпускане на пенсия. Прилагате копие на осигурителни документи, с легализиран превод, от които е видно че осигурителните Ви периоди в Гърция са от 09.10 до 30.11.2001 г. и от 01.12 до 31.12.2001 г., или общо 68 дни в осигуряване.

Във връзка с изложеното, отговаряме следното на зададения въпрос:

Функциите и правомощията на Националната агенция за приходите (НАП) са определени в чл. 3 от ЗНАП. Агенцията обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и по размер, обезпечава и принудително събира публичните вземания и др.

Производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители, се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 1 от ДОПК). Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от ДОПК органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този кодекс, се прилагат разпоредбите на съответния договор.

Процедурата за възстановяване на неоснователно внесени суми за данъци или осигурителни вноски е уредена в чл. 128-130 от ДОПК. Недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП (чл. 128, ал. 1 от ДОПК). След извършване на прихващането остатъкът се връща на лицето по посочена от него банкова сметка (чл. 129, ал. 4 от ДОПК). Прихващането или възстановяването се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 129, ал. 1 от ДОПК).

От Вашето запитване става ясно, че в случая не е налице хипотезата на чл. 128, ал. 1 от ДОПК, тъй като внесените от Вас осигурителни вноски не представляват суми, подлежащи на възстановяване от НАП, съгласно българското данъчно или осигурително законодателство. Между България и Гърция няма действаща двустранна спогодба в областта на социалното осигуряване, която да предвижда друго. Доколкото с присъединяването на България към Европейския съюз, страната ни е задължена да прилага европейското законодателство в областта на социалната сигурност и Гърция като член на ЕС прилага същото законодателство, Ви обръщаме внимание за следното:

Едни от най-важните европейски актове в тази област са Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72, който определя реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71. От 1 януари 2007 г. тези регламенти имат пряко действие в българското законодателство и се прилагат с предимство пред нормите от вътрешното ни право, които им противоречат.

Правилата за координиране на социално-осигурителните схеми гарантират определянето на една единствена държава, компетентна за осигурителните вноски на лицата, които работят и се движат в рамките на Общността, с цел да не се припокриват приложимите национални законодателства или да се избегнат случаите, когато дадено лице не е обхванато от законодателството на нито една държава-членка, както и усложненията, които биха могли да произтекат от това.

Според основното правило на Регламент (ЕИО) № 1408/71, изведено в чл. 13(1), лицата, върху които се разпростира действието му, са подчинени на законодателството само на една държава-членка и това е законодателство на държавата, на чиято територия лицата упражняват трудова дейност като наети или самостоятелно заети лица, дори и ако пребивават в друга държава-членка. От това правило са предвидени и редица изключения, поради което в случаите, когато е необходимо да се удостовери, че едно лице е обект на законодателството на дадена държава-членка, компетентната институция на тази държава издава на лицето формуляр Е 101. Компетентната институция за България по определяне на приложимото законодателство и за издаване на Е-формулярите - Е 101, Е 102 и Е 103 от 01.01.2008 г. е  НАП (до 31.12.2007 г. е НОИ).

От изложеното следва, че въпросът, който поставяте е извън компетентността на НАП, тъй като се касае осигурителни вноски, внасяни преди 1 януари 2007 г. в друга държава-членка съобразно законодателството на тази държава, в резултат на които имате придобит осигурителен стаж там. Доколко завършените осигурителни периоди в Гърция, отнасящи се за времето преди 01.01.2007 г., са от значение и могат да бъдат взети предвид при пенсиониране на основание на горепосочените регламенти, компетентен да отговори е Националният осигурителен институт. Относно възстановяването на заплатените от Вас осигурителни вноски, въпросът е изцяло от компетентността на гръцката институция, оправомощена да събира тези вноски в съответствие с националното законодателство на Гърция.

 

Реклама