Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:20

Относно: Здравно осигуряване на студент-български гражданин, учащ във висше учебно заведение извън страната

Запитването е във връзка със здравното осигуряване на студент редовна форма на обучение в друга държава и не е навършил 26 годишна възраст.
В тази връзка се поставя въпроса какъв документ от ВУЗ следва да се представи, за да се коригира здравноосигурителният статус на лицето за периода 01.09.2009 г.- 31.10.2010 г., т.е. за бъдещ период и кога трябва да се представи документа - предварително или след като изтече периода? Каква трябва да е датата на издадения документ?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл.изм. ДВ бр.93/2009г.) изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 2  от ЗЗО предвижда за сметка на републиканския бюджет да се осигуряват студентите във висши училища - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, ако не са осигурени по реда на ал.1 от същата норма, без оглед на това българско или чуждестранно е висшето учебно заведение.
Следователно независимо, че се обучават в чуждестранни висши училища, студентите попадат в персоналния обхват на чл.33 от ЗЗО и в случай, че отговарят на изискванията на чл.40, ал. 3, т. 2 от с.з. същите се осигуряват за сметка на републиканския бюджет.
Следва да се има предвид, че с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 42, ал. 1, 2 и 3 от Закона за висшето образование студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”.
Здравноосигурителният статус на студентите в чужбина се урежда с отразяване на времето, през което са се обучавали или завършили в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица въз основа на съответните доказателствени документи за периодите на здравна осигуреност.

Изясняването и корекцията на здравно осигурителния статус на лицата се извършва по искане на заинтересованите лица. Исканията за корекция на здравен статус следва да са придружени с документи, доказващи съответните обстоятелства. Периодът на обучение в чужбина се удостоверява с диплома за завършено образование или документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ  датата на записване във висшето учебно заведение, брой завършени учебни семестри и години или датата на последващо отписване. Пребиваването извън страната се доказва с международен паспорт или документ, издаден от МВР. Представените документи се вземат предвид само ако в тях е посочен периода на обучение и са преведени от лицензирана фирма. Следователно оправдателните документи следва да се отнасят за вече изтекъл период от време, през който лицето е имало статут на редовен студент.
 

Реклама