Осигуряване по договор за прокура

Печат
Вторник, 02 Февруари 2010 17:03
Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:20

Относно: осигуряване по договор за прокура.

В постъпилото запитване се посочва, че със съдебно решение, постановено преди 31.12.2006 г., фирма е вписала прокурист и отношенията с него са уредени с граждански договор. Поставеният въпрос е  след измененията на чл. 4, ал. 7 в Кодекса за социално осигуряване (КСО), следва ли отношенията с прокуриста в едноличната фирма да се уреждат с договор за управление и контрол или трудов договор и съответно да бъде спазен осигурителния праг за ръководен служител с осигуряване за всички осигурени социални рискове?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр.105/2006 г.) изразяваме следното становище
Съгласно чл. 21 от Търговския закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Упълномощаването има действие спрямо трети лица след вписване в търговския регистър.
Съгласно чл. 23 от същия закон отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. По отношение на общественото осигуряване договорът за прокура може да бъде както трудов, така и граждански.
Видно от запитването, едноличната фирма е сключила с прокуриста граждански договор за управление. С промяна на разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 7 от КСО (§ 4 от ЗБДОО за 2007 г., ДВ бр. 105/22.12.2006 г.), считано от 01.01.2007 г. в кръга на осигурените лица за всички осигурени социални рискове са включени изпълнителите по договор за управление и контрол не само на търговски дружества, но и на еднолични търговци и неперсонофицирани дружества, както и синдиците, и ликвидаторите. По този начин и прокуристите на едноличните търговци, които са полагали труд без трудово правоотношение от 2007 г. се осигуряват за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т.6 от КСО.
Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 4 от КСО за работещите по договор за управление осигурителните вноски се дължат върху полученото брутно трудово възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи. Така определения осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определени с ЗБДОО за съответната календарна година.
Следователно възнаграждението по гражданския договор, което е договорено с  прокуриста, не може да бъде база за изчисляване на осигурителните му вноски, ако е по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната  икономическа дейност на фирмата.
Минималният осигурителен доход за прокуриста на едноличния търговец следва да бъде определен по основната икономическа дейност в първа квалификационна група професии „Ръководни служители”, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 на ЗБДОО за 2007 г.