Последно променен на Събота, 20 Февруари 2010 12:22

Относно: Здравно осигуряване на лице, навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство

Представена е следната фактическа обстановка. Лице, което е навършило пенсионна възраст, но не е пенсионер по българското законодателство, пребивава извън страната от 1983г. до м. ноември 2005 г. На 22.10.2009 г. подава декларация по § 19и, ал.2 от ПЗР на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на пребиваване в чужбина. На основание на подадената декларация и приложените съпътстващи документи е съставен протокол от орган по приходите на ТД на НАП - гр. Х, съгласно който е извършено освобождаването от заплащане на здравноосигурителни вноски за периода от м.01.2000 г. до м.12.2005 г. От приложената справка за направените здравноосигурителни вноски е видно, че са внесени вноски за периода 01.06.2008 г. до 31.12.2009 г. Към момента лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права. В тази връзка се поставя  въпроса след като не е ползвана медицинска помощ за времето след 01.01.2006 г., откакто лицето е в България, дължат ли се и на какво основание  здравноосигурителни вноски за сметка на лицето?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 93/2009 г.) изразяваме следното становище:
Разпоредбата на чл. 33 от ЗЗО определя кръга на задължително осигурените в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) лица. Съгласно чл.33, ал.1, т.1 задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. На основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗО задължението за осигуряване за всички български граждани възниква от влизането на закона в сила.
Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване, са определени в чл. 40 от ЗЗО.
По силата на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО пенсионерите се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет. Тъй като лицето не получава пенсия на основание на българското законодателство, независимо от това, че е в пенсионна възраст, поради което за него от републиканския бюджет не постъпват здравноосигурителни вноски в бюджета на НЗОК.
В разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от ЗЗО са изброени други категории лица, чиито здравноосигурителни вноски се заплащат от републиканския бюджет. Сред тях са посочени и лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане (чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО). Ако не са осигурени на друго основание, здравноосигурителните вноски за тези лица се внасят от републиканския бюджет.
Предвид цитираната разпоредба, ако лицето отговаря на условията за получаване на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и се регистрира в съответната дирекция ”Социално подпомагане”, здравноосигурителни вноски ще се поемат от републиканския бюджет.
На основание чл.40, ал.5 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация.
Следователно при положение, че на лицето не е отпусната пенсия по българското законодателство и не отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, здравното осигуряване ще бъде за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
Имайте предвид, че съгласно правилото, заложено при формиране на здравноосигурителния статус, лицата с навършени 65 години се водят с непрекъснати здравноосигурителни права. Независимо от това, месеците без данни за здравно осигуряване ще фигурират в справката за здравноосигурителнителния  статус, защото вноските за здравно осигуряване за периода са дължими (по аргумент от чл.40 от ЗЗО). / НАП

 

Реклама