Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:18

ОТНОСНО: измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15 октомври 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 84/23.10.2009 г.), в сила от 27 октомври 2009 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от 12 май 2009 г. и § 2, § 5, т. 2, § 6, 7, 9 и 14 - в сила от 1 юли 2009 г. и с Постановление № 254 на Министерски съвет от 26 октомври 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 87/03.11.2009 г.), в сила от 3 ноември 2009 г.

І. Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15 октомври 2009 г.

1. С § 1 от постановлението се правят следните изменения и допълнения в чл. 1 от НПОС:

1.1. В ал. 1, изречение второ след думите "законния представител" се добавя "чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето" и думите "по постоянния адрес" се заменят с "по постоянен или настоящ адрес".

С направеното допълнение се урежда възможността заявленията за отпускане на пенсии да се подават и от лицата, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД настаняването на детето се извършва от съда в:

- семейство на роднини или близки;

- приемно семейство;

- социална услуга - резидентен тип;

- специализирана институция.

При подаване на заявление за отпускане на пенсия лицата по чл. 26 от ЗЗД удостоверяват това свое качество с документ за самоличност и с влязло в сила съдебно решение.

До произнасяне на съда Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред. Същото се извършва със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето на основание чл. 27, ал. 1 от ЗЗД. В тези случаи при подаване на заявление за отпускане на пенсия лицата по чл. 26 от ЗЗД удостоверяват това качество с документ за самоличност и със заповедта на директора на Дирекция "Социално подпомагане".

Тъй като разпоредбата на чл. 54, ал. 4 НПОС предвижда наследствените пенсии на малолетни и непълнолетни лица, които са настанени при роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл. 26 от ЗЗД, да се получават от тези лица след представяне на съдебно решение, в случай на подадено заявление от лице по чл. 26 от ЗЗД със заповед за временно настаняване, производството следва да се спре на основание чл. 54 АПК. В мотивите на разпореждането следва да се впише, че възобновяването на производството ще се извърши след представяне на влязло в сила съдебно решение за настаняване на детето.

1.2. В чл. 1, ал. 1 от НПОС е направено и допълнение, с което се създава възможност заявлението за отпускане на пенсия да се подава освен по постоянен адрес и по настоящ адрес, като в случая лицата представят оригинал на удостоверението за настоящ адрес, от който длъжностното лице снема необходимите данни. Своевременно ще бъде извършена съответната актуализация на Удостоверение обр. УП-1.

1.3. Допълнена е и разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от НПОС, като думите "постоянен адрес" се заменят с "постоянен или настоящ адрес" и разпоредбата добива следната редакция:

"(2) Общо заявление за отпускане на наследствена пенсия от наследници с различен адрес от един наследодател се разглежда от териториалното поделение на НОИ, в което е подадено, ако поне един от наследниците има постоянен или настоящ адрес в района му."

2. С § 2 от постановлението са направени следните изменения и допълнения в чл. 3 от НПОС:

Създава се ал. 2 със следния текст:

"(2) Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 КСО не се изисква медицинска документация от лицето."

Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. С § 3 от постановлението в чл. 4, т. 2 от НПОС се заличават думите "а ако са на наборна военна служба – военноотчетна книжка или удостоверение от съответното поделение" и разпоредбата добива следната редакция :

"2. за деца над 18-до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат – удостоверение от съответното учебно заведение".

Промяната е във връзка с отмяната на наборната военна служба от 01.01.2008 г. с § 11 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /Обн. ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г./ и съответното изменение в чл. 82, ал. 1 КСО, направено със ЗИДКСО/2007 г. /Обн. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г./.

4. С § 4 от постановлението се допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 4, т. 1 от НПОС като след думите "заявление от лицето" се добавя "законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето".

С направеното допълнение е уредена и възможността за подаване на заявления за отпускане на персонални пенсии и от лицата по чл. 26 от ЗЗД.

5. С § 5 от постановлението в чл. 10 от НПОС се правят следните изменения:

5.1. В чл. 10, ал. 3 думите "90 на сто от социалната пенсия за старост" се заменят със "75 на сто от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО". Изменението е във връзка с направената от 01.07.2006 г. промяна в изречение второ на чл. 81, ал. 2 от КСО.

5.2. Изменена е разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от НПОС, както следва:

"(5) При отпускане на пенсии за инвалидност сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата на постановяване решенията на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. Ако експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на чл. 98, ал. 6 КСО или на чл. 112 от Закона за здравето, длъжностното лице по пенсионното осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението на лицето."

След промяната при обжалване на експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, длъжностното лице по пенсионното осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 от КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, когато обжалването е по реда на чл. 98, ал. 6 от КСО. Когато обжалването е по реда на чл. 112 от Закона за здравето разпореждането се издава в едномесечен срок от заявлението на лицето за отпускане на пенсия, подадено в ТП на НОИ.

6. С § 6 от постановлението в чл. 10б от НПОС се създава нова ал. 6:

"(6) При отпускане на пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 КСО не се изисква медицинска документация от лицето и медицинското експертно досие от РКМЕ."

7. С § 7 от постановлението в чл. 10в, ал. 5 от НПОС думите "не се издава разпореждане по чл. 98, ал. 1 КСО" се заменят със "се издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО" и разпоредбата добива следната редакция:

"(5) Ако решението на ТЕЛК/НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия се издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 от КСО до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда, по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза."

8. С § 8 от постановлението в чл. 16, ал. 1 думите "по реда на чл. 104, ал. 2 - 7 КСО" се заменят с "по реда на чл. 104, ал. 2 - 8 КСО". Изменението е във връзка със създаването от 12.05.2009 г. на новата ал. 8 на чл. 104 от КСО.

9. С § 9 от постановлението в чл. 28, ал. 3 от НПОС навсякъде в текста след думите "трайно намалена работоспособност" и "трайно намалената работоспособност" се добавя "/вид и степен на увреждане". Допълнението на разпоредбата е приведено в съответствие с измененията, направени с § 89 от ПЗР на ЗИДЗЗ/ДВ, бр. 41 от 02.06.2009 г./.

10. С § 10 от постановлението е изменена и допълнена разпоредбата на чл. 61, ал. 2, като думите "родителя или настойника му" се заменят с "родителя, настойника му или лицата, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето".

С извършената промяна се регламентира кръгът от лицата, които имат право да получават пенсиите на малолетни или поставени под пълно запрещение лица – законните представители /родители, настойници/ или лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Промяната в текста е с оглед привеждане разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от НПОС в съответствие с разпоредбата на с чл. 54, ал. 3 от НПОС.

11. С § 11 от постановлението е изменено изречение първо на чл. 67, ал. 2 така:

" Пенсиите, отпуснати по подадено заявление от лицата по чл. 1, ал. 8, се изплащат само по банкова сметка, открита в Република България."

С новата редакция на чл. 67, ал. 2 от НПОС се прецизира текста, без да се променя по същество смисълът на разпоредбата.

12. С § 12 от постановлението е променен чл. 75, като думите "законния му представител или упълномощено лице" се заменят със "законния му представител, упълномощено лице или лицата, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето".

С тази разпоредба се създава възможност и лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето /роднини, близки или приемни семейства на малолетни или непълнолетни лица/ да правят искане за закриване на банковата сметка на титуляра, както и да получават остатъкът по неговата сметка по определения ред.

13. С § 13 от постановлението в § 2 от допълнителните разпоредби на НПОС думата "календарно" се заличава.

Изменението е във връзка със зачитането на извънредния труд за осигурителен стаж от 01.01.2005 г., който може да бъде повече от календарното време.

14. Съгласно § 14 от допълнителната разпоредба на постановлението навсякъде в НПОС думите "намалена работоспособност", "загубена работоспособност" и "загубената работоспособност" се заменят съответно с "трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане" и "трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане".

ІІ. Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 254 на Министерски съвет от 26 октомври 2009 г.

С § 1, т. 3 от посоченото постановление е изменен чл. 124 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета /ППЗНП/. Съгласно чл. 124, ал. 1 от правилника учителски длъжности са: "младши учител", "учител", "старши учител", "главен учител" и "учител–методик".

На основание чл. 124, ал. 2 от правилника възпитателските длъжности са: "младши възпитател", "възпитател", старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-методик".

Посочените учителски и възпитателски длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина, училището или обслужващото звено, на основание чл. 125а, ал. 1 от ППЗНП.

В § 3а от допълнителните разпоредби на ППЗНП се създава т. 7, съгласно която "учителски стаж" е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от НПОС.

Във връзка с посочените промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е направена промяна и в чл. 19, ал. 1 от НПОС с § 2 от ПМС № 254 от 26.10.2009 г., като думите "длъжността учител или възпитател" се заменят с "учителска или възпитателска длъжност" и разпоредбата добива следната редакция:

"Чл. 19. (1) Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.".

Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на постановлението трудовият стаж, придобит при условията и длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от НПОС до влизането в сила на постановлението се признава за учителски стаж.

Предвид изложеното, осигурителният стаж, положен до влизане в сила на постановлението на учителски и възпитателски длъжности, посочени в чл. 124, ал. 1 и 2 от ППЗНП се зачита за учителски стаж, с изключение на длъжностите "учител-методик" и "възпитател-методик", които на основание § 6 от ПЗР на ПМС № 254/2009 г. се въвеждат от учебната 2010/2011 година.

 

Реклама