ОТНОСНО:  Изменения и допълнения в чл. 98 , ал. 7-10 от Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

С Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ПЗР на ЗБДОО) за 2010 г. са направени изменения и допълнения в чл. 98, ал. 7-10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с пенсиите за инвалидност, изплащани по обжалвани решения на органите на медицинската експертиза. Те влизат в сила от 1 януари 2010 г.

1. Изменя се ал. 7 на чл. 98 от КСО така:

“(7) Ако решението на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия или по реда на чл. 112 от Закона за здравето, до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се отпуска, възобновява и възстановява пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост.”.

2. Изменя се ал. 8 на чл. 98 от КСО така:

“(8) След влизането в сила на решението по ал. 7, пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, съответно от датата, от която е възобновена или възстановена, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.”.

3. Създават нови ал. 9 и 10 в чл. 98 от КСО както следва:

“(9) Към пенсията по ал. 7 не се изплащат добавки по този кодекс и други нормативни актове.

(10) Пенсията по ал. 7 не може да се получава заедно с друга пенсия.”.

Изменените и нови разпоредби на чл. 98, ал. 7-10 от КСО се отнасят за отпускане, възобновяване и възстановяване на пенсии с начална дата след 31.12.2009 г. С тях се уреждат нормативно както възможността за изплащане на пенсии при преосвидетелстване, така и отпускането само на една пенсия по обжалвано експертно решение (ЕР) на органите на медицинската експертиза, и то само в случаите, когато лицето няма право и не получава друг вид пенсия, т. е. да не остава без доход.

С ал. 9 и 10 се регламентира несъвместимостта на пенсията, по чл. 98, ал. 7 от КСО, с друг вид лична или наследствена пенсия, с добавка по КСО (добавка от пенсията/ите на починал съпруг/а по чл. 84 от КСО, добавка за навършена 75-годишна възраст по чл. 84а от КСО, добавка за чужда помощ по чл. 103 от КСО) или по други нормативни актове (добавка за репресираните лица по чл. 9 от ЗПГРРЛ, добавка за ветераните от войните по чл. 5 от ЗВВ и др.).

В случай, че процентът трайно намалена работоспособност дава право на две пенсии за инвалидност с/без добавка за чужда помощ, се отпуска, възобновява или възстановява само една лична пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО. В разпореждането следва да се вписва забележка: “След влизане в сила на експертното решение ще се преценят правата на други пенсии и/или добавки.”.

По заявление за отпускане на лична пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО с правопораждаща дата след 31.12.2009 г., ако лицето получава друга пенсия, следва да се постанови разпореждане за спиране на производството на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс.

Обръщаме Ви внимание, че ако с влизане в сила на експертното решение се добиват допълнителни права (на социална пенсия за инвалидност, на добавка за чужда помощ), не следва да се изисква подаване на ново заявление.

4. С ПЗР на ЗБДОО се създава § 22н в ПЗР на КСО:

“§ 22н. От 1 януари 2010 г. пенсиите по чл. 98, ал. 7 и 22м се определят съгласно чл. 98, ал. 9 и 10.”.

Разпоредбата регламентира всички пенсии, отпуснати по чл. 98, ал. 7 от КСО и 22м от ПЗР на КСО с начална дата до 31.12.2009 г., да се определят от 01.01.2010 г. по реда на чл. 98, ал. 9 и 10 от КСО.

В тази връзка от 01.01.2010 г. ГД “ИС” автоматично ще извърши спиране на пенсиите, определени по чл. 98 ал. 7 от КСО и добавките по КСО и/или по други нормативни актове, ако има такива в следните случаи:

- когато е постановено към пенсия за осигурителен стаж и възраст да се изплаща социална пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО с/без добавка за чужда помощ;

- когато е постановено отпускането на повече от една пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО със или без добавки по КСО и/или по други нормативни актове – автоматично ще бъдат спрени социалната пенсия за инвалидност и добавките по КСО и/или по други нормативни актове, ако има такива;

- когато е постановено отпускането на една пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО с добавки по КСО и/или по други нормативни актове – автоматично ще бъдат спрени добавките.

За автоматично спрените пенсии и добавки ГД ”ИС” ще изготви разпореждания, които ще бъдат изпратени в ТП на НОИ през м. януари 2010 г. Промените по тези пенсии ще бъдат отразени в изплащателна ведомост обр. 7, както и в точка “Изменени” на Таблица за контролните суми обр. 4 А. Заедно с изплащателните документи ще бъдат изпратени за сведение списъци на всички служебно спрени пенсии от ГД “ИС”.

ГД “ИС” ще се изготви списъци, които следва да се проверят в РУ “СО”/СУ “СО” в следните случаи:

- при отпусната пенсия за инвалидност в размера по чл. 98, ал. 7 от КСО (BRO – 20), когато е спряна получавана наследствена пенсия. В РУ “СО” / СУ “СО” следва да се постанови разпореждане, като се спрат пенсиите по чл. 98, ал. 7 от КСО, добавката за чужда помощ и добавките по КСО и/или по други нормативни актове, ако има такива, и служебно се възобнови получаваната преди това наследствена пенсия. Като основание за спиране на пенсиите и добавките да се посочва § 22н от ПЗР на КСО;

- при отпусната пенсия за инвалидност по чл. 98, ал. 7 от КСО след предсрочно преосвидетелстване, когато не е изтекъл срокът на инвалидността или пенсията е отпусната пожизнено по предходно, влязло в сила експертно решение. Следва да се отмени разпореждането за отпускането й, съгласно чл. 99, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 99, ал.1, т. 5 от КСО при спазване на указанията, дадени с т. 5 от настоящето писмо.

Списъците за РУ”СО” ще бъдат изготвени по ЕГН, а за СУ “СО” – по ЕГН и пощенски станции, и ще съдържат: ЕГН, име, вид на получавани пенсии, добавка за чужда помощ и други добавки. За по-голяма оперативност в отделна колона на списъка ще бъде отразена добавката за чужда помощ в случаите, когато такава се изплаща към пенсията/ите.

ГД “ИС” ще изготви и изпрати списъците на РУ “СО” / СУ “СО” най-късно до 15.12.2009 г. Длъжностните лица от сектор “Отпускане на пенсии” следва да обработят получените списъци най-късно до 22.12.2009 г. Постановените разпореждания следва да се обработят в сектор “Изплащане на пенсиите” най-късно до 28.12.2009 г. Предвид кратките срокове за обработване на пенсиите/добавките от списъците, е необходимо да бъде създадена добра организация в РУ “СО” / СУ “СО”, за да се платят следващите се суми за пенсии и добавки от 01.01.2010 г.

Обръщаме Ви внимание, че в списъците не могат да се посочат случаите, в които до 31.12.2009 г. е постановено изплащане само на добавка за чужда помощ на основание чл. 98, ал. 7 от КСО. В тази връзка, ако по друг повод се установят такива случаи, в РУ “СО” / СУ “СО” следва да се постанови разпореждане за спиране от 01.01.2010 г. на добавката за чужда помощ.

5. До 31.12.2009 г. продължават да се прилагат указанията, дадени с писмо № 91-01-138 / 26.06.2009 г. на ГД “Пенсии”, като се изменят само в частта за преосвидетелстване при неизтекъл срок на инвалидността по влязло в сила предходно ЕР.

С т. 2 на цитираното писмо са дадени указания за начинът и редът за произнасяне по обжалвани експертните решения на органите на медицинската експертиза с определени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Посочено е, че по отношение на цитираните експертни решения се преценяват всички права и се прилагат всички разпоредби на КСО и НПОС, както при влезлите в сила решения, с изключение на чл. 94, ал. 2 от КСО, която се прилага след влизане в сила на обжалваното експертно решение.

Съгласно действащата до 31.12.2009 г. редакция на разпоредбата на чл. 98, ал. 7 от КСО до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда, по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост, като пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото, съгласно обжалваното ЕР за трайно намалена работоспособност.

С разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от Закона за здравето и с чл. 98, ал. 7 от КСО се цели да не се възпрепятстват следващите се права на инвалидизираните лица поради забавеното с години произнасяне от съставите на НЕЛК при нормативно определен 3-месечен срок (осн. чл. 45, ал. 1 от ПУОРОМЕРРКМЕ).

Неправилен е изводът, че разпоредбата чл. 98, ал. 7 от КСО се прилага и при наличие на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, на основание на което се изплаща пенсия за инвалидност в действителен размер със срок, който не е изтекъл или е определен пожизнено, само защото същата дава възможност за постановяване на разпореждане по невлязло в сила експертно решение.

От изложеното до тук е ясно, че с цитираната разпоредба законодателят урежда правата на лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с оглед отпускане, а по тълкуване и продължаване на срока на получавана пенсия за инвалидност, тъй като поради забавяне на освидетелстването от НЕЛК, същите остават без доходи и излизат от кръга на здравно осигурените лица.

В тази връзка, когато пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са опуснати и се изплащат с определен срок “пожизнено” или за срок, който не е изтекъл, по влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и последващото ЕР, постановено по повод на предсрочно преосвидетелстване (независимо от основанията по чл. 54, ал. 1 от ПУОРОМЕРРКМЕ), е обжалвано и не е влязло в сила, следва да се има предвид:

- При определен пожизнен срок на пенсията - получаваната/ите пенсия/и за инвалидност и/или добавка за чужда помощ продължават да се изплащат в определените им размери по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, което е в сила.

Произнасянето по обжалваното ЕР на ТЕЛК/НЕЛК ще се извърши едва след влизането му в сила. В случая не се прилага разпоредбата на чл. 98, ал. 7 от КСО.

- При определен срок на пенсията, който към датата на преосвидетелстване не е изтекъл - получаваната/ите пенсия/и за инвалидност и/или добавка за чужда помощ продължават да се изплащат до определения срок на инвалидността в размерите, определени за процента трайно намалена работоспособност по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, което е в сила.

След като срокът на инвалидността изтече, ако обжалваното ЕР на ТЕЛК/НЕЛК все още не е влязло в сила, се прилага разпоредбата на чл. 98, ал. 7 от КСО, като се постановява разпореждане по това експертно решение. В тези случаи изплащането на пенсията за инвалидност в определения по цитираната разпоредба размер се постановява от срока, до който е изплащана по влязлото в сила експертно решение.

Когато определеният процент трайно намалена работоспособност по обжалваното експертно решение поражда право до 31.12.2009 г. и на друг вид пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ, този вид пенсия се отпуска след подадено заявление от лицето при спазване разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от КСО, а за добавката за чужда помощ – на чл. 30 от НПОС и се изплаща до 31.12.2009 г.

6. Във връзка с очакваните промени в нормативната уредба с писмо № 91-01-262 / 09.10.2009 г. бяха дадени указания временно да се преустанови автоматичната обработка чрез програмен продукт “TELK“ в случаите, при които 1) на основание предходно, влязло в сила ЕР, се изплаща пенсия за инвалидност, определена пожизнено или до срок, който не е изтекъл и 2) да не се подават справки чрез програмен продукт “NPSQL“ за отпускане на пенсии за инвалидност въз основа на обжалвани ЕР, когато се отнасят за период, през който лицата получават друг вид пенсия.

С получаването на настоящите указания следва да се възстанови обработката в горепосочените случаи. При постановяване на разпорежданията в първия случай следва да се съобрази т. 5 от настоящите указания, а във втория – отпуснатата, възобновена, възстановена като втора пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ въз основа на обжалвано ЕР, следва да се спре от 01.01.2010 г.

 

Реклама