Последно променен на Събота, 05 Януари 2013 13:31

КСО, чл.9, ал.8       
Фактическа обстановка: лице получава възнаграждение по договор за управление и контрол и е осигурено на максималния размер на осигурителния доход при друг работодател;

Въпрос:  какъв код вид осигурен  следва да се попълни в декларация образец №1 за полученото възнаграждение по ДУК;

Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8 /29.12.2005г., издадена от министъра на финансите.
Декларация образец №1 за лицата, които са осигурени при друг работодател на максималния размер на осигурителния доход се подава с цел зачитане на осигурителен стаж на основание чл.9, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно цитираната разпоредба, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

Видно от гореизложеното, изпълнителите по договори за управление и контрол не са включени в обхвата на  чл.9, ал.8 от КСО и няма основание осигурителят да подава декларация образец №1, когато изпълнителят по договора е осигурен на максималния размер на дохода при друг работодател.
 

Реклама