Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99, от 15.12.2009 г.)

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:


Със Закона за бюджета па държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2010 г. е изменен и допълнен Кодекса за социално осигуряване (КСО), променени са размерите и разпределението на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, определени са размерът на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите*' и размерите на месечния осигурителен доход, както следва:

I. Размери и разпределение за 2010 г. на вноските за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"

1. Размери и разпределение на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване

1.1. Размери

1.1.1. За фонд „Пенсии"

С § 6 от ПЗР към ЗБДОО за 2010 ?. са изменени т. 1 и т. 2 на чл. 6, ал. 1 от КСО, вследствие на което размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО), в сила от 01.01.2010 г., са определени, както следва:

■    за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

-    16 на сто за работещите при условията на III категория труд;

-    19 на сто за работещите при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

■    за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

-    11 на сто за работещите при условията на III категория труд;

-    14 на сто за работещите при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

1.1.2.    За фонд "Общо заболяване и майчинство"
Вноската за фонд "Общо заболяване и майчинство" през 2010 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

1.1.3.    За фонд "Безработица"
Вноската за фонд "Безработица" през 2010 г. се запазва в размер 1 на сто;

1.1.4.    За фонд "Трудова злополука и професионална болест" Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи
основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 13 от ЗБДОО за 2010 г.

1.2. Разпределение

1.2.1.    За фонд „Пенсии"

С § 6 от ПЗР към ЗБДОО за 2010 г. е променено и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд "Пенсии"* на държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, в сила от 1 януари 2010 г., вноските за фонда се разпределят по следният начин:

■    за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

-    16 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

-    7,1 на сто за сметка на осигуреното лице;

-    8,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на III категория труд, а когато лицето работи при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 11,9 на сто;

■    за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

-    11 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

-    4,9 на сто за сметка на осигуреното лице;

-    6,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на III категория труд, а когато лицето работи при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 9,1 на сто;

1.2.2.    За фонд "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица"
Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица" през 2010 г. се запазва (60:40).

■    за фонд "Общо заболяване и майчинство":

-    1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-    2,1 на сто за сметка на осигурителя;

-    3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

■    за фонд "Безработица":

-    0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

-    0,6 на сто за сметка на осигурителя.

1.2.3. За фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 13 от ЗБДОО за 2010 г.).

2.    Размери и разпределение на осигурителните вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

На основание чл. 157. ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) за 2010 г. са:

2.1.    За Универсален пенсионен фонд - 5 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2010 г. се запазва:

-    2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

-    2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Самоосигуряващите се лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2.2.    За професионален пенсионен фонд:

-    12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;

-    7 на сто за лицата, работещи при условията на П категория труд.

На основание чл. 157. ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя.

3.    Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен
фонд

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд през 2010 г. е запазена в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ГТЗР на КСО).

4.    Размер и разпределение на вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" („ГВРС")

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗБДОО за 2010 г. вноската за фонд "ГВРС" е
определена в размер 0,1 на сто. Вноската е изцяло за сметка на работодателя (чл. 20. ал. 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя).

Към настоящото указание е приложена таблица /Приложение 1/ за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2010 г.

II. Размери на месечния осигурителен доход за 2010 г.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

■    минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2010 г.;

Със Заповед № РД 01-1082/30.12.2009 г. на Министъра на труда и социалната политика са утвърдени: списък с включени нови длъжности; списък с длъжности с променени наименования и списък с длъжности с променени кодове, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите 2005 год., които списъци са приложени към настоящото указание.

■    минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за тези лица през 2009 г. е в размер 260 лв.;

■    миним&тен месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.; за сравнение, минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители през 2009 г. е в размер 130 лв., съответно 65 лв. за тези от тях, които упражняват само земеделска дейност;

■    максимален   месечен   размер   на   осигурителния   доход   -   2000 лв.;
максималният месечен осигурителен доход през 2010 г. се запазва в размера за предходната година.

III. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2010 г.

Освен промените, разгледани в Раздел I от настоящото указание, с § 6 от ПЗР към ЗБДОО за 2010 г. са направени и следните изменения и допълнения в КСО:

1. Създаден е чл. 4а от КСО с който се въвежда нова категория задължително осигурени за ДОО лица -морски лица.

Според легалната дефиниция, въведена с § 5а от ДР на КСО, "Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-член на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване".

Осигурените социални рискове, за които морските лица подлежат на задължително осигуряване са общо заболяване, инвалидност поради общо заболяване, майчинство, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест. По свой избор и желание, морските лица могат да се осигуряват и за безработица.

Морските лица се осигуряват за горепосочените рискове върху избран месечен осигурителен доход между минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигурявашнте се лица и максималния месен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Осигурителните вноски за морските лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии", фонд „Общо заболяване и майчинствофонд ., Трудова злополука и професионална болест" и фонд ..Безработица", както следва:

-    16 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., работещи при условията на III категория труд, а за работещите при условията на I или II категория труд - 19 на сто;

-    11 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г.. работещи при условията на III категория труд. а за работещите при условията на I или II категория труд - 14 на сто;

-    3,5 на сто за фонд "Общо заболяване и майчинство";

-    1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест";

-    1 на сто за фонд "Безработица".

Съгласно чл. 4а, ал. 6 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., когато морските лица получават доходи и от дейности по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1.    доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

2.    осигурителния доход като морски лица;

3.    осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия н/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

4.    доходи за работа без трудово правоотношение.

Осигурителните вноски за морските лица се удържат и внасят от работодателя
при изплащане на дължимото им възнаграждение. Когато възнагражденията на морските лица са начислени, но не са изплатени, или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен труда (основание чл. 4а, ал. 7 от КСО).

Върху възнагражденията и другите доходи от трудова дейност по чл. 4а от КСО не се дължат осигурителни вноски и не се определя окончателен размер на месечния осигурителен доход.

Редът за осигуряване на морските лица е определен в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (основание чл. 4а. ал. 5 от КСО).

2.    чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО - от кръга на осигурените по тази точка са
изключени морските лица във връзка със създаването на чл. 4а от кодекса.

3.    чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО - „нормативно признати разходи" е заменено с
разходи за дейността" с оглед уеднаквяване терминологията на КСО и ЗДДФЛ.

4.    чл. 4, ал. 6 от КСО - разпоредбата се изменя и допълва с цел прецизиране, за да препраща към лицата ,.по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6", тъй като чл. 4 от кодекса визира осигурени лица, а не дейности. Предвид това, към лицата за които се прилага въпросната алинея са добавени и тези по чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО.

5.    чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО - прецизирани са данните по тази точка, които се представят от осигурители/работодатели/самоосигуряващи се лица и др. в Национална агенция за приходите /НАШ, като са заличени „изплатените суми от фонда"' („ГВРС") и „осигурителните плащания", а „осигурителния стаж" е заменен с „дните в осигуряване''.

6.    чл. 5, ал. 8 от КСО - прецизирани са данните по тази алинея, които се представят от НАП на Националния осигурителен институт, като данните по „ал. 4" са заменени с данните по „ал. 4, т. 1, за приходите от осигурителни вноски".

7.    чл. 6, ал. 3 от КСО - разпоредбата се изменя, вследствие на което в сила от 01.01.2010 г., освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, осигурителните вноски за работниците/служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат и върху неначислени месечни възнаграждения. Когато месечните възнаграждения не са начислени, осигурителните вноски за горепосочените лица се дължат върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За работниците и служителите, за които не се прилага дохода по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, осигурителните вноски се дължат върху не по-малко от минималната работна заплата, включително при начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения или при неначислени месечни възнаграждения.

8.    чл. 6, ал. 6 от КСО - разпоредбата се допълва, за да се регламентира, че осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е за сметка на осигурителят с изключение на вноските за този фонд за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка. Допълнението в тази алинея е във връзка със създаването на чл. 4а от кодекса.

9.    чл. 6, ал. 7 от КСО - с изменението на тази разпоредба от кодекса, се премахва разграничението в дохода, върху който се дължат авансово осигурителните вноски от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, включително упражняващите само земеделска дейност и другите самоосигуряващи се лица. В тази връзка, с чл. 8 от ЗБДОО за 2010 г. не е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност. Относно минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, виж чл. 8, т. 2 и т. 3 от ЗБДОО за 2010 г. и Раздел II от настоящото указание.

10.    чл. 6, ал. 8 от КСО - разпоредбата се изменя, като изрично регламентира, че определения с влязьл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност се взима предвид при формирането на годишния осигурителен доход. В гази връзка се установява задължение за самоосигуряващите се лица, в случаите, в които с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК е определен по-висок или по-нисък облагаем доход, да подават и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

11.    чл. 7, ал. 3 от КСО - разпоредбата се изменя, като в сила от 01.01.2010 г. осигурителните вноски за сметка на осигурителя и осигурените лица, които са дължими при начислени, но неизплатени или при неначислени възнаграждения се внасят от осигурителя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Изменението на разпоредбата по отношение срока за внасяне на осигурителните вноски е във връзка с въвеждането на дължимост на осигурителните вноски и при неначислени месечни възнаграждения за работниците/служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от кодекса (Виж Раздел III, т. 7 ог настоящото указание).

12.    чл. 7, ал. 5 от КСО се отменя, вследствие на което се премахва възможността регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт да внасят дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят. Считано от 01.01.2010 г., осигурителните вноски за тези лица се внасят по реда и в сроковете, определени с чл. 7, ал. 4 от КСО. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат до 31 март 2010 г. без лихва дължимите осигурителни вноски за 2009 г. (§ 9 от ПЗР на ЗБДОО за 2010 г.).

13.    чл. 7, ал. 6 от КСО - разпоредбата е изменена като „месеца, за който се дължат" е заменено с „месеца на изплащане на възнаграждението" с оглед прецизиране срокът за внасяне осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение.

14.    чл. 9, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО - разпоредбите са допълнени и изменени във връзка със създаването на чл. 4а от кодекса:

14.1.    чл. 9, ал. 3, т. 1 от КСО - към лицата, за които за осигурителен стаж се зачита и времето през което не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа са добавени морските лица. Осигурителните вноски за морските лица за този период са за сметка на работодателя и се внасят върху осигурителния доход, определен с чл. 9, ал. 3. т. 1 от КСО. в размерите, установени с чл. 9, ал. 5 от кодекса.

14.2.    чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО — към лицата, за които за осигурителен стаж се зачита и времето през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи са добавени морските лица. Осигурителните вноски за морските лица за този период са за сметка на работодателя и се внасят върху осигурителния доход, определен с чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, в размерите, установени с чл. 9, ал. 5 от кодекса.

15.    чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО - разпоредбата е изменена като „са в съотношението по чл. 6, ал. 3" е заменено е „се разпределят по чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9"
във връзка с измененията в чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9 от КСО, които са в сила от 01.01.2009 г.

16.    чл. 10 от КСО - разпоредбата е допълнена във връзка със създаването на чл. 4а от кодекса, като освен това се прави връзка между възникване на осигуряването по чл. 10 от КСО и легалната дефиниция на осигурено лице за целите на ДОО, въведена с § 1, т. 3 от ДР на кодекса. Съгласно чл. 10 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., осигуряването възниква от деня, в които лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или 4а и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

17.    чл. 157, ал. 2 от КСО се отменя, тъй като е относима за минал период и е правно ирелевантна след изменението на чл. 6, ал. 1 от кодекса, което е в сила от 01.01.2009 г.

18.    чл. 157, ал. 4 и ал. 5 от КСО - разпоредбите са допълнени във връзка със създаването на чл. 4а от кодекса:

18.1.    чл. 157, ал. 4 КСО - с допълнението на разпоредбата се регламентира, че вноските за професионалните пенсионни фондове за морските лица са изцяло за тяхна сметка.

18.2.    чл. 157, ал. 5 КСО - с допълнението на разпоредбата се регламентира, че морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка.

19.    чл. 355 от КСО - разпоредбите са допълнени и изменени с оглед
засилване на контрола по подаването на данни пред НАП и внасянето на
задължителните осигурителни вноски:

19.1.    чл. 355, ал. 1 от КСО - разширен е съставът на разпоредбите, чието
нарушение се наказва по реда на тази алинея, като е добавен чл. 158 от КСО. Въведено е основание за налагане на имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица, която е определена в размер от 500 до 5000 лв.

19.2.    чл. 355, ал. 2 от КСО - разширен е кръгът на нарушенията при които се наказва с глоба по реда на тази алинея, като е добавено неподаването в срок на декларация с данните по чл. 5, ал. 4 от кодекса или декларация от самоосигуряващо се лице.

19.3.    чл. 355, ал. 3 от КСО — разширен е кръгът на нарушенията при които се наказва с глоба по реда на тази алинея, като е добавено невнасянето на осигурителни вноски, дължими при начислени или неначислени възнаграждения.

19.4.    чл. 355, ал. 4 от КСО - разпоредбата е изменена във връзка с въвеждане на основание за налагане на имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица по чл. 355, ал 1 от кодекса, като е установен размерът на имуществената санкция, с която се наказват лицата, при повторно нарушение. Глобата/имуществената санкция за повторно нарушение по чл. 355, ал 1 или ал. 2 от КСО се налага за всеки отделен случай, но не повече от 10 000 лв.

20.    § 1, т. 3 от ДР на КСО - във връзка със създаването на чл. 4а от КСО са
направени изменения в легалната дефиниция на осигурено лице за целите на ДОО. „Осигурено лице" е и физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4а, ал.1 от кодекса и за което са внесени  осигурителни вноски. Лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

IV. Промени в реда за внасяне на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд и вноските за фонд „ГВРС"

Считано от 01.01.2010 г. осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд и вноските за фонд „ГВРС" се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО (основание § 5, ал. 1 от ПЗР към ЗБДОО за 2010 г.).

Съгласно § 5, ал. 3 от ПЗР към закона, се закриват банковите сметки на НАП за
събиране на приходите от вноски за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и за Учителския пенсионен фонд.

Приложение:

1. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2010 г.;

КРАСИМИР СТЕФАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
 

Реклама