Относно: осигуряване на самоосигуряващи се лица при започване на дейност през течение на месеца

Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото самоосигуряващо се лице, собственик на      ЕТ ”……”започвате дейност в средата на календарния месец. Позовавайки се на текста на разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8 поставяте въпроса следва ли самоосигуряващото се лице да внесе осигурителни вноски за себе си до края на месеца, през който е започнал трудовата си дейност или от началото на следващия пълен календарен месец?
При така изложената фактическа обстановка с оглед нормативните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 89/2008 г.), Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ, ДВ бр. 21/2000 г., посл. Изм. ДВ бр. 17/2008 г.) и Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ бр. 1 /2006 г., посл. изм. ДВ бр. 8/2008 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от същия кодекс и продължава до прекратяването й. В този смисъл е и разпоредба на чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ, която Вие цитирате в запитването. Съгласно ал. 2 на същия член започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
На основание чл. 5, ал. 6 от КСО Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. урежда съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С чл. 4 от Наредбата се създава възможност за лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка да могат да подават еднократно декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за всяка календарна година. Право да подават еднократно декларация образец № 1 имат само самоосигуряващите, които са избрали да се осигуряват само за пенсия. Декларацията се подава до 20 - ти февруари за всяка календарна година в случай, че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари на текущата година. В декларацията се попълват данни за месец януари, като в т. 12. "Вид осигурен" се попълва код 22. В точка 21 се попълва избраният месечен осигурителен доход, върху който тези лица ще внасят текущо през годината осигурителните си вноски. Когато лицето прекъсне или прекрати дейност е необходимо да подаде нова декларация образец № 1 не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е подлежало на осигуряване, като задължително попълва точка 15 "Ден, от който осигуряването е прекратено".
Разпоредбата на чл. 4, ал. 4  от Наредба № Н-8 гласи:
„При започване или възобновяване на трудова дейност, или при промяна на осигурителния доход се подава декларация образец № 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.”
Следователно еднократно декларация образец № 1 може да се подаде и при започване или възобновяване на трудова дейност в течение на календарната година. Декларацията се подава с попълнени данни с код 22 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, за който са внесени дължимите осигурителни вноски.
Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец № 1 се въвеждат в регистъра на осигурените лица за следващите месеци въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.                            

В заключение следва да отбележим, че изискването данните в декларация образец № 1 за самоосигуряващото се лице с код 22 да се подава за първия пълен календарен месец не означава, че от същия месец лицето следва да внася осигурителни вноски. Осигурителните вноски са дължими от датата на започване на трудовата дейност, а тя може да бъде и през календарния месец. Данните за осигуряването на лицето за тази част от месеца обаче се подават с декларация образец № 1 с код 12 в т. 12 „Вид осигурен” и дата на започване на осигуряването в т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало” в срок не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
 

Реклама