Oтносно осигуряване на лице с наложена пробационна мярка " поправителен труд",  изразяваме следното становище:

Наказанието „пробация” е дефинирано като съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно (чл.42а, ал.1 НК). Тези мерки са изчерпателно установени в закона като вид, съдържание и размер. Една от тези пробационни мерки е „поправителен труд” /чл.42а, ал.2, т.5 от НК/. Същата, съгласно чл.43, ал.1 от НК се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от 10 до 25 на сто в полза на държавата. Предвид цитирания текст, налагането на такава пробационна мярка предполага, че лицето извършва някаква трудова дейност и получава възнаграждение, което е предпоставка същото да е осигурено на някое от основанията на чл.4 от Кодекса за социално осигуряване. В конкретния случай, лицето работи по трудово правоотношение и попада в обхвата на чл.4, ал.1, т.1 от КСО като задължително осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионал-на болест и безработица.            
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички, възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност. За работниците и служителите осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени  брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния  доход  по чл.6, ал.2, т.3 от КСО и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
От горното следва, че осигурителните вноски се дължат върху брутното месечно възнаграждение, без същото да се намалява с удръжките от възнаграждението на осъдения, но не по-малко от минималния месечен осигурителен доход по основната икономическа дейност и квалификационната група на професията.
Въпреки, че времето през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж, той следва да се зачете за осигурителен стаж, тъй като лицето отговаря на условията на чл.9, ал.1, т.1 от КСО, съгласно който за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл.4, ал.1, т.1-4  и ал.2 от КСО са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл.6, ал.2, т.3 за съответната професия. Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.
По аналогичен начин се провежда и здравното осигуряване на тези лица.
От обстоятелството, че за лице, работещо по трудово правоотношение с наложена пробационна мярка „поправителен труд” съществува задължение за осигуряване и зачитане на осигурителен  стаж, произтича и задължението на осигурителя да подава Декларация обр.№1 „Данни за осигуреното лице” съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО.Съдържанието, сроковете, начинът и редът за  подаване на данни се определя с Наредба №  8/29,12,2005 г.
Декларация обр.№ 1 следва да се попълни по общия ред както за всички останали  работници и служители определен с наредбата.

                        Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от ДОПК сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.
 

Реклама