ОТНОСНО: Заверяване на осигурителен стаж на едноличен търговец, който не е упражнявал трудова дейност, но е внасял осигурителни вноски

   Според изложеното в запитването Ви за периода 01.01.2006 г. - 28.02.2007 г., като едноличен търговец сте внасял полагащите се за това време осигурителни вноски, независимо от факта, че не сте подавал декларация за облагане с патентен данък и не сте извършвал трудова дейност. За този период е осигурявана и съпругата Ви – въз основа на сключен между вас трудов договор. Интересувате се: има ли възможност това време да бъде зачетено за осигурителен стаж и ако този стаж не бъде признат, могат ли да Ви бъдат възстановени недължимо внесените осигурителни вноски?
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване е определен в чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за възникване осигуряването на обхванатите от посочената разпоредба лица е започването на трудова дейност. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци. Обвързването на осигуряването с полагане на труд е принцип в системата на държавното обществено осигуряване, въведен с чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до нейното прекратяване.
В чл. 7, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина е посочено, че осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на ТП на НОИ. Жалби срещу откази за заверяване на осигурителен стаж и доход се подават пред ръководителя на съответното ТП на НОИ (чл. 117, ал. 1 от КСО). Следователно, компетентен да отговори по правото Ви на осигурителен стаж за горепосочените периоди като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО е Националният осигурителен институт.
Относно действителността на трудовото правоотношение компетентен орган е Инспекцията по труда. 
В случай, че съответните органи установят неоснователно внасяне на осигурителни вноски, недължимо внесените суми могат да Ви бъдат възстановени  по реда на чл.

 Директор на ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:

 /Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

 

Реклама