Осигуряване на членовете на Управителния съвет на кооперация

Печат
Понеделник, 07 Декември 2009 20:38

ОТНОСНО:  Осигуряване на членовете на Управителния съвет на кооперация

В отговор на Ваше запитване, ……. …….., Ви уведомяваме за следното:
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка:
Кооперация……… се представлява от Управителен съвет, състоящ се от трима членове, избрани измежду член-кооператорите от Общото събрание на кооперацията. От месец януари 2008 г. на членовете на УС се начислява и изплаща възнаграждение в размер на 220 лева месечно за участие в заседания, които се провеждат веднъж или два пъти месечно и са с продължителност до два часа.
При подаване на декларация обр. 1 за месец май 2009 г. в НАП, трите записа за членовете на УС в НАП са отхвърлени поради несъобразен минимален осигурителен „праг”. Според обяснението, което е получил счетоводителят на кооперацията, неправилно в т. 12 „Вид осигурен” е посочен код 10, но не е даден категоричен отговор по какъв начин да се попълват данните в декларация обр. № 1 за тези лица.
Във връзка с изложеното, искате да получите компетентно становище относно осигуряването на членовете на УС на кооперацията.
При така описаната фактическа обстановка и с оглед действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, отговаряме следното по отправеното ни запитване:
На основание чл. 20, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите председателят на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет се избират измежду членовете на кооперацията за срок от 4 години.
В Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвиден специален ред в чл. 4, ал. 1, т. 5, по който се извършва осигуряването на членовете на кооперации. Съгласно предложение първо на посочената разпоредба, членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица (предложение второ).
По реда, определен в специалната разпоредба на чл. 4, ал.1, т. 5 от КСО, следва да се осигуряват членовете на кооперации, които работят без трудови правоотношения в кооперацията, независимо дали работата се извършва по сключени договори за възлагане или по възлагателни протоколи на общото събрание или на други органи на кооперацията съобразно устава и приетите правила за работа.
Осигурителните вноски при работа без трудови правоотношения (граждански договор) са в размера за фонд «Пенсии», фонд «Общо заболяване и майчинство» и фонд «Трудова злополука и професионална болест» и се дължат върху полученото брутно възнаграждение, независимо от неговия размер, без да се приспадат нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се определя минимален осигурителен доход по групи професии и икономически дейности. За един месец осигурителен стаж на тези лица се зачита месецът, през който е получено възнаграждение, не по-малко от минималната работна заплата за страната, ако върху това възнаграждение са внесени или са дължими осигурителни вноски. Ако възнаграждението е под минималната работна заплата, осигурителният стаж се зачита пропорционално (чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО).  
Членовете на кооперации, на които са възложени функции по управление и контрол на кооперацията – председател, член на контролен съвет и член на управителен съвет, също се осигуряват за посочените фондове на държавното обществено осигуряване, без фонд «Безработица» по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.
По общия ред, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО подлежат на задължително осигуряване и работещите без трудови правоотношения пенсионери.
Здравното осигуряване на членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, включително тези, на които са възложени функции по управление  и контрол на кооперацията, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. Осигурителните вноски се изчисляват на база дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.

Относно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за осигуряването на председателя и членовете на управителния и контролния съвет на кооперацията, следва да имате предвид, че в т. 12 „Вид осигурен” на декларация обр. № 1 за тези лица се попълва код 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията. Когато членовете на управителния и контролния съвет на кооперацията получават възнаграждение само за дните, през които са участвали в заседания, те подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО само за тези дни. При попълване на декларация обр. № 1 в тези случаи се попълват т. 14 "Ден, от който осигуряването е възникнало" и т. 15 "Ден, в който осигуряването е прекратено". В точка 14 се попълва в две позиции първият ден в осигуряване за месеца. В точка 15 се попълва в две позиции последният ден в осигуряване. Данните, посочени в т. 14 и т. 15 на декларация обр. № 1, трябва да съответстват на броя на дните в осигуряване, попълнени в позиция 2 и 3 на точка 16 "Дни в осигуряване – общо".