Последно променен на Събота, 12 Февруари 2011 19:01

Поставените от Вас въпроси са:

  1. Лицето трябва ли да фигурира във ведомостите за заплати за срока на наказанието?
  2. Следва ли да подавате декларации образец № 1 и образец № 6 за този период?
  3. Дължат ли се осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване за това време?   

Предвид описаната фактическа обстановка и с оглед на действащото социално-осигурително законодателство, изразяваме следното становище по запитването:
Съгласно чл. 42а, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат от съда заедно или поотделно. В чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК е предвидена пробационна мярка „поправителен труд”. За тази мярка в чл. 43, ал. 1 от НК е уточнено следното:
„Пробационната мярка поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от 10 до 25 на сто в полза на държавата. Времето, през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж.”
В съответствие с посочената разпоредба, пробационната мярка „поправителен труд” се изпълнява по местоработата на осъдения и не представлява правно основание за прекратяване или изменение на трудовия договор. Брутното трудово възнаграждение на осъдения за срока на наказанието се определя съобразно прилаганата система на заплащане на труда, договорените в индивидуалния или колективен трудов договор допълнителни възнаграждения и определените в нормативен акт възнаграждения, които са задължителни. Работодателят е задължен да включи така определеното възнаграждение в разчетно-платежната ведомост за начислените заплати на персонала съгласно изискванията на Закона за счетоводството и принципа за документална обоснованост на стопанските операции и факти (чл. 4, ал. 3 от ЗСч).
Върху така определеното брутно трудово възнаграждение, преди намаляването му с присъдените от съда удръжки, се начисляват и внасят задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за здравно осигуряване и за фонд „ГВРС” в зависимост от осигурения социален риск и от основанието за осигуряване по съответния закон.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. За работниците и служителите, осигурителните вноски се дължат върху получените, или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Върху същия осигурителен доход се внасят и осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване). Вноските за фонд „ГВРС” се дължат върху изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 20, ал. 3 от ЗГВРС).  
Времето, през което се изтърпява мярката „поправителен труд” се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО, независимо че не се признава за трудов стаж. В случая зачетения при работодателя трудов стаж няма да е равен осигурителния.

За срока на пробацията  се подават данните с декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Национална агенция за приходите

Подобни статии:
 

Реклама