ОТНОСНО:  Дължими осигурителни вноски за здравно осигуряване при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на Ваше запитване, постъпило в ……….., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си описвате следната фактическа обстановка:
Въз основа на влязло в сила съдебно решение сте възстановена на предишната работа. За периода на оставането Ви без работа - от уволнението до възстановяването, Вашият работодател е внесъл дължимите осигурителни вноски, с изключение на тези за здравно осигуряване. Въпросите, които задавате са:

  1. Дължат ли се за посочения период здравноосигурителни вноски от осигурителя и в какви срокове следва да се внесат?
  2. В кои нормативни документи е уреден този въпрос?
  3. Какви са Вашите права и задължения?

Предвид изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба по социалното и здравно осигуряване, отговаряме следното по поставените въпроси:
Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в случаите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, за осигурителен стаж се зачита целият период – от датата на уволнението до възстановяването им на работа.
За това време (след 01.01.2002 г.), ако лицето не е било осигурявано, се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение преди уволнението. Ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се изчисляват върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Вноските са в размера за фонд „Пенсии”, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване – в професионален и/или в универсален пенсионен фонд. Доходът (след 01.01.2003 г.), върху който се внасят осигурителни вноски за времето на оставане без работа след незаконно уволнение не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
За времето, което се зачита за осигурителен стаж, не се внасят здравноосигурителни вноски на основание на горепосочената разпоредба. Върху обезщетението по чл. 225 от КТ, ако такова е присъдено, се дължат вноски за здравно осигуряване, само при условие, че същото се отнася за периоди преди 1 януари 2003 г., съгласно действащата до тази дата разпоредба на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
За периода на незаконното уволнение, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.), върху месечен осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната карендарна година. Ако за същия период това лице е имало облагаеми доходи, то следва да изравни осигурителния си доход съгласно данните от годишната данъчна декларация.

  В конкретния случай, осигурителят правилно е внесъл дължимите осигурителни вноски за периода на оставането Ви без работа поради незаконно уволнение само за социално осигуряване - в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО. За същия период, ако не сте била осигурена здравно на друго основание, дължите здравноосигурителни вноски за своя сметка съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
 

Реклама