Фактическа обстановка: лице е регистрирано като упражняващо свободна професия. И е член на САК. Има и сключени трудов договор и ДУК. Лицето е подало писмо в САК, че е осигурено на максималния размер на осигурителния доход на основание чл.4 , ал.1, т.1 и т.7 от КСО. Уведомило е и офис „Х”э при ТД на НАП и служителите са изискали да попълни формуляр за прекратяване на членството в ОК.

Въпрос: Следва ли да прекратява членството си в ОК.

На основание чл.8, ал.1 от КСО, осигурителите и самоосигуряващите се лица могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Осигурителните каси провеждат осигуряването на своите членове.

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2, осигурителните каси извършват осигуряването на лицата по ал. 1, като събират и превеждат в законоустановените срокове дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за здравното осигуряване и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите по съответните сметки на Националната агенция за приходите.
Осигурителните каси периодично представят в Националната агенция за приходите данни осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/- поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване, както и  декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ, на основание чл.5, ал.4 от КСО.
Аналогична е разпоредбата на чл.8 , ал.4 от Наредба за осигурителните каси. Съгласно цитираната разпоредба, касата представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, данни за внесените вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения, включително начислени и неизплатени и  други доходи от трудова дейност.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл.4, ал.1 и ал.2;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.доходи за работа без трудово правоотношение;
Видно от изложената в запитването Ви фактическа обстановка, Вие сте осигурена върху максималния размер на осигурителния доход от дейности по чл.4, ал.1 от КСО и с оглед спазване разпоредбата на чл.6, ал.10 от Кодекса не следва да се осигурявате чрез осигурителната каса като лице, упражняващо свободна професия.
В конкретния случай, обаче, следва да се има предвид разпоредбата на чл.6, ал.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, съгласно която, за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 от КСО, се подава декларация образец №1 и в случаите, в които на едно от оснаванията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4-«Дни без оосигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж». Не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.
В Наредба за осигурителните каси няма текст, по силата на който на лицата, осигурени на максималния  месечен размер на осигурителния доход на друго основание да е вменено задължението да прекратят членството си в осигурителната каса.
Нямате задължение да информирате НАП за обстоятелството, че сте осигурена на максималния размер на осигурителния доход и не дължите осигурителни вноски на основание чл.6, ал.10 от КСО.

 

Реклама