ОТНОСНО:  Социално и здравно осигуряване на работници и служители в законна стачка

  Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, времето на участие на работниците в законна стачка се зачита за трудов стаж.  В Кодекса за социално осигуряване не е изрично предвидено това време да се зачита за осигурителен стаж, но тъй като Законът за уреждане на колективните трудови спорове е приет при действието на Закона за пенсиите и Дял III от Кодекса на труда (1951 г.), то на основание § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) следва да се приеме, че се зачита и за осигурителен стаж.
За времето на законна стачка трудовият стаж е равен на осигурителния в случаите, при които лицето е назначено на работа по трудов договор на пълно работно време. На лицата, които работят по трудов договор на непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на часовете, определени в трудовия договор (чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО).  За времето на законна стачка осигурителният стаж се зачита от съответната категория труд, по която лицето работи по трудовия договор.  За учителите това време се зачита и за учителски стаж.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове работникът не получава трудово възнаграждение за времето, през което поради участие в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения.  Поради това няма доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване.  На основание чл. 70а, ал. 3, т. 3 от КСО, за периода на законна стачка при изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиониране се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.
За месеца, през който лицето има отработени дни и дни в законна стачка, работодателят внася здравноосигурителни вноски по реда, определен в чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) – за отработените дни на база изплатеното трудово възнаграждение, а за дните на законната стачка здравните вноски са изцяло за сметка на лицето и се изчисляват върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.      При подаване на информация по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, реда и начина за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и за самоосигуряващите се лица, в Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" дните в законна стачка се отразяват като дни в осигуряване без осигурителни вноски в т. 16.4 "Дни без осигурителни вноски" от декларацията.

 

Реклама