Последно променен на Вторник, 25 Януари 2011 21:53

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г

ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски за УПФ за минало време и подаване на коригиращи декларации по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

           В Дирекция «ОУИ» ....... постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……… г., с което ни уведомявате за следното:
Дом за деца ………… е преобразуван от обслужващо звено в системата на народната просвета в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, финансирана като делегирана от държавата дейност на община ……….. Поради промяната, считано от 1 март 2007 г. за част от работещите в дома, заети на длъжност „възпитател”, е преустановено внасянето на осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд (УПФ). Вноските за УПФ за тези лица до преминаването на дома към Община ………… са превеждани централизирано от МОН.
С ПМС № 21 от 08.02.2008 г. е изменена и допълнена Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Според новата редакция на чл. 19 от НПОС за тези лица следва отново да се правят осигурителни вноски за УПФ.
Интересувате се какъв е законовият ред за отстраняване на несъответствията.  
Предвид изложеното и така формулирания въпрос, изразяваме следното становище по запитването:
Съгласно чл. 19, ал. 4 от НПОС (нова - ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.) „за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността."
От този текст следва, че  осигурителният стаж на лицата от домовете за деца, лишени от родителски грижи, заемащи длъжността „възпитател”, се счита за учителски стаж, независимо от обстоятелството, че посочените заведения не са учебни по смисъла на чл. 19, ал. 1 от НПОС. По отношение на домовете за деца, лишени от родителски грижи, разпоредбата на чл. 19, ал. 4 от НПОС се прилага за осигурителен стаж, положен след 1 януари 2007 г., а за останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца - от 1 януари 2008 г.
Поради преминаването на Дом за деца ………. от системата на народната просвета на делегиран бюджет към Община ………… полагащите се осигурителни вноски за УПФ за тези лица след 1 март 2007 г. за времето, през което същите са работили на длъжност  „възпитател”, следва да се внесат от дома, в качеството му на осигурител, като вноските са  дължими от датата, на която промяната влиза в сила. Осигурителната вноска за УПФ е в размер на 4.3 на сто (чл. 12, ал. 2 от ЗБДОО за 2007 и 2008 г.).
За същия период следва да се подадат и коригиращи декларации образец № 1 „Данни за осигуреното лице”. В декларациите е необходимо да се попълнят следните данни:

  1.   в т. 1 „Код корекция” – посочва се буква „К”;
  2.   в т. 12 „Вид осигурен” – записва се код 08-за лицата с учителски трудов стаж;
  3. в т. 23 „За Учителски пенсионен фонд” – попълва се процентът на осигурителната  вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ.

Освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадените преди това декларации.

За доначислените осигурителни вноски за УПФ не следва да се подават коригиращи декларации образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, а нови декларации - за установената положителна разлика за съответните месеци.
 

Реклама