Последно променен на Неделя, 14 Април 2013 16:41

Фактическа обстановка: Лице е уволнено и възстановено от компетентните органи. Работодателят отказва да внесе ЗОВ поради факта, че на лицето не е присъдено обезщетение.  Искът за обезщетение  е заведен с отделно дело.
Въпрос : Има ли работодателят основние да не внася ЗОВ за периода на уволнение;

На основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа.
За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски се внасят в размерите определени за фонд “Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило лицето преди уволнението.
Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от КСО, за лицата, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи се дължат осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за лицата,  родени след 31.12.1959година. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
Видно от текста на чл.9, ал.3, т.2 от КСО, за да възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски за периода на уволнението от работодателят, който го е извършил няма изискване на уволненото и възстановено от съда лице да бъде изплатено обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ .
Достатъчно основание за внасяне на осигурителните вноски е лицето да е било без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, т.е. наличие на съдебно решение, което отменя уволнението.
Следва да имате предвид, че Националната агенция за приходите не е компетентна да дава становища относно размера на  възнаграждението, което Ви е изплатено от работодателя. За отговор на този въпрос следва да потърсите съдействие от ИА „Главна инспекция по труда”.

Национална агенция за приходите

 

Реклама