Фактическа обстановка: Преди уволнението лицето е работило при условията на ІІ категория труд. За периода на уволнение е работило при друг работодател при условията на ІІІ категория труд. В запитването не е посочен периода на уволнение;
Въпрос: Следва ли да се довнесат разликите в осигурителните вноски между 2 и 3 категория от работодателя, извършил уволнението;

За времето от 01.01.2000  до 31.12.2001 г., съгласно чл. 10, ал. 2,  т. 5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,  в редакцията му до 31.12.2001 г. (от 1 януари 2002 г. чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО) за осигурителен стаж се зачита и времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа.
Когато лицето не е работило при друг работодател, вноските се внасят за сметка на осигурителя за целия период, признат за осигурителен стаж, върху полученото брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за съответната категория труд.
В случай, че лицето е работило при друг работодател, осигурителни вноски на основание чл. 10, ал. 2,  т. 5 /в редакцията му до 31 декември 2001 г./ от КСО не се дължат от работодателя, извършил неправомерното уволнение. Осигурителният стаж на лицето се зачита при другия работодател в зависимост от категорията на труда, по условията на която е работило при него.
След  01.01.2002 г., на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа.  За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски се внасят в размерите определени за фонд “Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило лицето преди уволнението.
От 01.01. 2002 г. на основание чл. 9, ал. 5 от КСО, за лицата, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи се дължат осигурителни вноски за ДЗПО в професионален и универсален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
От 01.01.2003 г. възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски за времето,  през което  лицата са останали без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (чл. 9, ал. 2 от  Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, в сила до 31.12.2006г., от 01.01.2007г. чл.1, ал.2 отНаредба за елементите на възнаграждението и доходите върху, които се правят осигурителни вноски).
В конкретния случай, видно от писмото Ви,  през периода на уволнението лицето е работило при друг работодател и е било осигурявано при условията на ІІІ категория труд.
Задължението Ви за внасяне на осигурителни вноски за периода на уволнението, което е признато за незаконно от компетентните органи следва да се определи предвид конкретната фактическа обстановка и цитираните по-горе разпоредби.

Национална агенция за приходите

 

Реклама