ОТНОСНО:    Възможност за откупуване на осигурителен стаж за минало време от лице, което е полагало труд без трудово правоотношение, но не е подлежало на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване

От изложеното в запитването и кореспонденцията Ви с Националната агенция по приходите става ясно, че за периода от 01.08.2005 г. до 30.09.2005 г. Вие сте работили по договор за работа без трудово правоотношение (граждански договор) с „Х” АД. Месечното Ви възнаграждение по договора е в размер на 200 лева, което след намаляването му с нормативно признатите разходи е по-малко от минималната работна заплата за страната (МРЗ за 2005 г. е 150 лв.). В съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) по така сключения договор за възложителя не е възникнало задължение да удържа и внася осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Поставяте следния въпрос:

  1. Възможно ли е да внесете за своя сметка полагащите се осигурителни вноски за двата отработени месеца  (01.08.2005 г. – 30.09.2005 г.) с оглед това време да Ви бъде зачетено за осигурителен стаж?

Във връзка с гореизложеното, отговаряме следното по зададения казус:
Кръгът на лицата, които подлежат на задължително осигуряване по част Първа от Кодекса за социално осигуряване (КСО), е определен в чл. 4 от КСО. Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от КСО. Съгласно упоменатата разпоредба задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

  1. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
  2. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Предвид изложеното, когато едно лице не е осигурено на друго основание през съответния месец и полага труд без трудово правоотношение срещу месечно възнаграждение под една минимална работна заплата (след намаляването му с нормативно признатите разходи), същото остава извън обхвата на чл. 4 от КСО и върху изплащаното му възнаграждение възложителят не дължи осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Прослуженото от лицето време не се зачита за осигурителен стаж, поради това   че осигурителни вноски не са внасяни и такива не са станали дължими (чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО).
Вашият случай е аналогичен на посочената хипотеза и в този смисъл е изразеното от ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” – гр. София становище, което прилагате към преписката.
Липсва правна възможност да внесете за своя сметка дължимите осигурителни вноски за периода, през който сте упражнявали трудова дейност въз основа на сключен договор за работа без трудово правоотношение, по който за възложителя не е възникнало задължение за удържане и внасяне на осигурителни вноски, тъй като в КСО не е предвиден подобен ред.

Национална агенция за приходите

 

Реклама