ОТНОСНО : Здравноосигурителни права на чужд гражданин, придобил право на пенсия по законодателството на държава-членка, който пребивава на територията на Република България

             В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” ………..., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, след дългогодишно пребиваване в Република Чехия и придобиване на чешко гражданство, от месец август 2005 г. живеете в страната. Имате разрешение за постоянно пребиваване като гражданин на държава-членка на ЕС. Пенсионер сте за осигурителен стаж и възраст по чешкото законодателство. В Република България не упражнявате трудова дейност.
Интересувате се какви са Вашите здравноосигурителни права и по какъв ред и начин може да получите здравноосигурителна помощ в Република България?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед на действащото законодателство в областта на социалната сигурност изразяваме следното становище по поставените въпроси:
На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са: „чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна”. В чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е посочено, че задължението за осигуряването на чуждите граждани възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Република България.
Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи в Република България,  които не подлежат на задължително здравно осигуряване на някое от основанията, изброени в чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО – върху месечен осигурителен доход, не по-малък от половината на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Ако имат облагаеми доходи те изравняват на годишна база здравноосигурителните вноски въз основа на доходите, декларирани с годишната данъчна декларация.
От 1 януари 2007 г. Република България като пълноправна членка на Европейския съюз е задължена да прилага европейските актове за координиране на схеми за социална сигурност – Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72. В тази връзка от 1 януари 2007 г. бяха направени промени в Закона за здравното осигуряване. Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.) не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка.
В чл. 17а от Регламент (ЕИО) № 1408/71 са предвидени «Особени правила за получателите на дължими пенсии съгласно законодателството на една или повече държави-членки», според които «получателят на дължима пенсия съгласно законодателството на дадена държава-членка или на дължими пенсии съгласно законодателството на няколко държави-членки, който пребивава на територията на друга държава-членка може по негово искане да бъде освободен от прилагането на законодателството на последно споменатата държава при условие, че не е подчинен на това законодателство поради упражняването на професия».
Предвид гореизложеното, за периода от месец август 2005 г. до декември 2006 г., ако сте със статут на постоянно пребиваваща в Република България, Вие подлежите на задължително осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 (предишна ал. 4 – ДВ, бр. 95 от 2006 г.) от ЗЗО. Ако статутът Ви е на подължително пребиваваща в страната, за този период Вие оставате извън обхвата на ЗЗО и не следва да се осигурявате здравно по българското законодателство.  Месеците без здравно осигуряване в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица (ДРЗЛ), поддържан от НАП, ще бъдат изчистени след като се снабдите с формуляр Е 121 «Удостоверение за регистрация на пенсионери и членове на техните семейства» от компетентната осигурителна институция в Република Чехия и го представите в ТД на НАП по постоянния Ви адрес.
От описаната фактическа обстановка в запитването е видно, че Вие не упражнявате трудова дейност на територията на Република България и сте придобила право на пенсия по законодателството на държава-членка на ЕС. Поради което, може да се възползвате от разпоредбата на чл. 17а от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и да се освободите от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК за периода след 1 януари 2007 г. За целта е необходимо да подадете в компетентната ТД на НАП изрично искане за прилагане на упоменатата разпоредба съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и да приложите формуляр Е 121«Удостоверение за регистрация на пенсионери и членове на техните семейства». Същият формуляр (Е 121) служи и за регистрация в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) на лицата, които получават пенсии съгласно законодателството на друга държава-членка и отговарят на условията за ползване на обезщетения в натура за болест и майчинство.

          

Относно правото на медицинска помощ от обхвата на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, въпросът е от компетентността на НЗОК.

Национална агенция за приходите

 

Реклама