ОТНОСНО:   Прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 във връзка с придобит осигурителен стаж от български гражданин в държава-членка на ЕС преди 1 януари 2007 г.

             В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” ……........................., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, Вие сте работила в държава-членка на ЕС от 05.11.2001 г. до 04.06.2006 г. Към писмото си прилагате копия от документи, касаещи данъчното ви облагане в чужбина (без превод). Интересувате се какви са Вашите права като български гражданин за положения стаж в ЕС. Искате да Ви бъде издаден формуляр Е 101 за този период.
При така описаната фактическа обстановка изразяваме следното становище по поставените въпроси:
1. Относно осигурителните права:
От 1 януари 2007 г. Република България като пълноправна членка на Европейския съюз прилага координационните правила на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, както и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71.
Правилата за координиране на социално-осигурителните схеми гарантират определянето на една единствена държава, компетентна за осигурителните вноски на лицата, които работят и се движат в рамките на Общността, с цел да не се припокриват приложимите национални законодателства или да се избегнат случаите, когато дадено лице не е обхванато от законодателството на нито една държава-членка, както и усложненията, които биха могли да произтекат от това.
Република България прилага координационните правила, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 1408/71, от 1 януари 2007 г. - датата на присъединяването на страната ни към Европейския съюз.
Приложимото законодателство за наетите и самостоятелно заетите лица, които се движат в рамките на Общността се определя в съответствие с разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕИО) № 1408/71. В чл. 13(1) от регламента е изведено основното правило на регламента, според което лицата, върху които се разпростира действието му, са подчинени на законодателството само на една държава-членка и това е законодателство на държавата, на чиято територия лицата упражняват трудова дейност като наети или самостоятелно заети лица, дори и ако пребивават в друга държава-членка.
Изключение от общия принцип за осигуряване по „месторабота” на наетото лице или самостоятелно заетото лице е хипотезата на командироване в друга държава-членка. В случай на командироване, лицето е подчинено на законодателството на изпращащата държава за срок до 12 месеца (който може да бъде удължаван с още 12 месеца), като обстоятелството, че е приложима осигурителната схема на първата държава, се удостоверява с формуляр образец Е-101.
Друг принцип, върху който е изградена координацията на националните законодателства в областта на социалната сигурност, гласи, че лице, за което съобразно правилата на Регламент (ЕИО) № 1408/71 е приложимо законодателството на дадена държава-членка, има същите задължения и се ползва със същите обезщетения, както гражданите на тази държава.
От изложената фактическа обстановка в запитването е видно, че в случая не става въпрос за издаване на удостоверение за приложимото законодателство (Е 101), което служи за определяне на държавата-членка, чието законодателство е приложимо, но за периоди след 1 януари 2007 г., а се касае за документ, удостоверяващ придобития вече  осигурителен стаж в държава-членка на ЕС и определяне на правата, произтичащи от този стаж.
От компетентността на Националната агенция за приходите (НАП) е определянето на приложимото законодателство в съответствие с разпоредбите на Дял ІІ Регламент (ЕИО) № 1408/71 за наети и самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, но за периоди след влизане в сила на регламента за Република България, т.е. след 1 януари 2007 г. Доколкото осигурителният период от 05.11.2001 г. до 04.06.2006 г., придобит от Вас в държава-членка преди 1 януари 2007 г., е от значение за правото Ви на обезщетения: за безработица, за временна неработоспособност или пенсия, компетентната институция е Националния осигурителен институт. Предвид това, изпращаме Вашето запитване до Дирекция «Европейска интеграция и международни договори» при ЦУ на НОИ, за разглеждане и отговор по компетентност.
2. Относно данъчното облагане:
Във връзка с поставения въпрос, с какви права разполагате като гражданин на Република България, работил в  страна-членка на ЕС, по отношение данъчното Ви облагане, като физическо лице, следва да имате предвид:        
По отношение облагане на доходите, които сте получавали във Великобритания за периода 2001-2006г., имате право да приложите приоритетно данъчна спогодба или международен договор, ратифициран от РБългария, когато в тях се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗОДФЛ (отм.).
Когато няма сключена спогодба или друг международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, за които се прилага чл. 16 от ЗОДФЛ (отм), при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.
Лицата  ползват данъчен кредит за всички данъци върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и наеми, изплатени от източници в чужбина на местни лица.
Данъчният кредит  се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.
Министърът на финансите определя условията и реда за прилагането на горепосочените разпоредби./чл.16 и чл.17 от ЗОДФЛ отм./
Предвид изложеното, Ви обръщаме внимание, че има сключена спогодба между правителството на НРБългария и правителството на Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия за избябване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбата от прехвърляне на имущуството, обнародвана ДВ, бр. 8/1988 г., попр. ДВ, бр. 12/1988 г.

Национална агенция за приходите

 

Реклама