КСО, чл.4, ал.1, т.1, чл.7, ал.1 , ал.2, чл.10

Фактическа обстановка: Лице е освидетелствано от ТЕЛК на 21.11.2001г. със 72% трайно намалена работоспособност.  Същото е продължило да упражнява трудова дейност и да се осигурява на основание чл.4, ал.1, т.1 от КСО. С преосвидетелстване от 18.11.2003г. от ОДОЗ-София град  със срок до 01.11.2006г. на 08.04.2004г. лицето подава молба за пенсиониране и е пенсионирано с дата 21.11.2001г. пенсията е отпусната от 08.04.2004г. , на основание чл.94 от КСО.На 16.06.2004г. е издадено разпореждане за изменение на пенсията като признават за осигурителен доход вноските до 21.11.2001г. Осигурителните вноски за периода 21.11.2001-30.01.2004г. не са признати като осигурителен доход и осигурителен стаж.
Въпрос: Да се възстановят направените осигурителни вноски за периода 21.11.2001-30.01.2004г.

            На основание чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 от Кодекса  и продължава до прекратяването и.
Видно от описаната фактическа обстановка, през периода 21.11.2001-30.01.2004 година сте работил по трудово правоотношение с „Х” АД.
Съгласно разпоредбата на чл._4, ал._1, т.1 от КСО, задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са работниците и служителите, наети на работа за повече от 5 работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащане и от източника на финансиране.
Съгласно действащата за периода нормативна уредба и по-конкретно чл.7, ал.1 от КСО,  осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.
На основание чл.7, ал.2 от КСО, осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал.1 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от КСО /в сила до 31.12.2006г./, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

Във връзка с гореизложеното, считаме, че осигурителните вноски, внесени от осигурителя „Х” АД върху получените от Вас трудови възнаграждения са основателно внесени и не следва да Ви се възстановяват.

Национална агенция за приходите

 

Реклама