Относно: осигуряване на работниците и служителите (лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КСО) за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

Според изложеното в запитването в училище е постъпила молба от лице за признаване за трудов и осигурителен стаж периода, през който същото е останало без работа поради уволнение, което е признато за незаконно с Решение на ВКС на Р България.  За периода от 05.02.2004 г. до 22.03.2004 г. е работило при друг работодател с по-ниско възнаграждение. От 31.08.2004 г. е придобило право и получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, която по-късно е отпусната пожизнено. Въпросите, които се задават могат да бъдат обединени и формулирани по следния начин: 

  1. Върху какъв доход и какъв вид осигурителни вноски за съответните години, следва да бъдат начислени и внесени при положение, че за част от периода лицето е получавало пенсия?
  2. Върху какъв доход следва да се начислят и внесат осигурителни вноски за периода, през който лицето е работило при друг работодател с по-малък размер на възнаграждението и е ползвало отпуск поради временна нетрудоспособност?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр.113/2007 г.), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 113/2007 г.) и Наредба     № Н - 8 (ДВ бр. 1/2006г., изм. ДВ бр.7/2007 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 01.01.2002 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от същия кодекс са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък. Ако осигурителният доход по другото основание е по-висок, само той се взема предвид при зачитане на осигурителния стаж. Дължимите осигурителни вноски са в размерите за фонд „Пенсии” в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило преди уволнението, и за допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г.(чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от КСО).
От 01.01.2003 г. за основните икономически дейности и квалификационни групи професии се въведе минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии за всяка календарна година. Следователно от тази дата, за да се зачете за осигурителен стаж времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, размерът на възнаграждението, върху което се дължат осигурителни вноски не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (чл. 38, ал. 3, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).
На уволнените и възстановени на работа учители периодът след 01.01.2002 г. се зачита за учителски стаж, без да се дължат вноски за Учителски пенсионен фонд.
Следва да поясним, че разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО са еднакво приложими за всички лица, осигурени на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от същия кодекс. Те не регламентират изключение за учителите, което изрично да приравнява осигурителния доход, върху който следва да се внасят осигурителни вноски за уволнените и възстановени по съдебен ред на работа учители, с установените с Наредба № 7 от 2004 г. начални основни месечни заплати за учителите.
Във връзка с гореизложеното следва да обобщим, че за периода от уволнението на   г-жа Станка Тодорова Колева до датата на възстановяването й на заеманата от нея преди това длъжност, следва да внесете осигурителни вноски върху последно брутно възнаграждение от месеца, предхождащ уволнението, но не по-малко от минималния осигурителен доход за учителите след 01.01.2003 г. в размерите на фонд „Пенсии” по години, както следва: от 2002 г. до 2005 г.- 29 на сто; от 2006 г. до м.09.2007 г.- 23 на сто, след м.10.2007 г. – 22 на сто.
Следва да имате предвид, че когато в периода от уволнението до възстановяването на лицето на работа същото придобие право на пенсия, работодателят следва да внесе дължимите осигурителни вноски за целия период, включително и за този след пенсионирането. Разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО следва да се прилага стриктно. След като същата не поставя разграничение дали през този период лицето е придобило право на пенсия, осигурителните вноски се дължат така, както е посочено - от датата на уволнението до възстановяването му на работа.
Когато в периода на незаконното уволнение лицето е работило при друг работодател с по-ниско възнаграждение и е ползвало отпуск поради временна неработоспособност, осигурителните вноски се начисляват и внасят върху разликата между последно брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, пропорционално само за отработените дни.
От изложението не става ясно дали на лицето е присъдено и изплатено обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от КТ. Но ако такова е изплатено, съгласно Закона за здравното осигуряване здравноосигурителни вноски върху изплатените обезщетения по чл. 225, ал. 1 от КТ се дължат на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от същия закон, когато те са изплатени за периоди, отнасящи се до края на 2002 г., тъй като същите са облагаем доход по смисъла на Закона за облагане доходите на физическите лица. За 2002 г. вноската за сметка на осигурителя е в размер на 4,5 на сто, а тази за сметка на осигуреното лице - 1,5 на сто. След 01.01.2003 г. здравноосигурителни вноски от страна на работодателя, извършил неправомерното уволнение, не се дължат. В случай, че за лицето няма друго основание за внасяне на здравноосигурителни вноски, те следва да се внесат по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, съгласно който лицата, които не подлежат на осигуряване по реда на ал. 1, 2 и 3 на същия член, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
На основание чл. 3 от Наредба № Н–8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица във връзка с чл. 5, ал. 4 от КСО за периода на уволнението, което е признато за незаконно от компетентните органи, Училището следва да подаде в компетентната ТД на НАП с Декларация обр. 1 персонални данни за лицето с осигурителен доход и размер на осигурителните вноски, съобразени с горецитираните разпоредби. Дължимите осигурителни вноски се декларират с Декларация обр. 6 изцяло в месеца, в който са начислени и внесени. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”: (Милена Найденова)

Подобни статии:
 

Реклама